05.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Serveis als municipis i planificació
Gestió de qualitat

OBJECTIUS
En relació al servei de qualitat, els objctius del SMGP són:

 • Analitzar els sistemes de gestió dels ajuntaments per tal de proposar millores en les seves metodologies de treball.
 • Dissenyar i treballar conjuntament amb els municipis per tal d'implementar instruments que millorin tant la gestió com la qualitat dels serveis municipals.
 • Proporcionar sistemes de gestió organitzativa que permetin l'alineació de l'organització cap a estratègies marcades: Direcció per objectius (DPO)/ quadre de comandament. (QC).
 • Elaborar eines que permetin la supervisió i la millora continua dels serveis municipals.

QUÈ OFEREIX EL SMGP?
Acompanyament en el disseny i l´aplicació de metodologies i instruments que permetin la millora continua dels serveis prestats.

Des de el SMGP oferim als ajuntaments de la comarca l´experiència i el coneixement en l´aplicació d´eines i instruments que ajudin a gestionar la millora de la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans des de dos vessants:

GESTIÓ DE PROCESSOS INTERNS I/O ORGANITZATIUS


Acompanyament en el disseny i la implantació de sistemes de millora en la gestió interna dels serveis d´un ajuntament: Direcció per Objectius. (DPO).

La Direcció per objectius (DPO): Sistema de direcció que permet alinear la feina dels treballadors/es cap a l'estratègia de l'organització. Dit d'una altra manera, la DPO és un instrument que sistematitza els treball de les persones cap a la consecució de resultats mesurables i avaluables que en darrera instància ens permeten conèixer si les metes i objectius de la institució s'han portat a terme de forma favorable.

Avantatges de disposar d'un sistema de DPO en la gestió d'un ajuntament:

 • Fixa l'atenció i concentra els esforços del personal directiu i tècnic cap al “més important” (Ajuda a prioritzar).
 • Ajuda a definir la responsabilitat assumida per cadascú.
 • Motiva al personal cap a la millora continua dels seus serveis.
 • Permet l'autocontrol,
 • Ajuda a detectar els punts forts/febles de l'organització.
 • Permet un major coneixement del funcionament dels serveis per part de coordinadors/es i gerència.
 • Fomenta el compromís del personal cap a l'estratègia de l'organització.


GESTIÓ DE SEGUIMENT CONTROL DEL SERVEIS EXTERNALITZATS


Mitjançant l'elaboració d' eines que permetin la supervisió i la millora continua dels serveis municipals:

 • Enquestes de satisfacció.
 • Check-list de seguiment de serveis “in situ”.
 • Sistemes de gestió d'incidències/no comformitats/reclamacions.
 • Anàlisi i millora de processos.
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12