28.07.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Benestar Social
QAI10
El segell de qualitat QAI10 (Qüestionari d'Avaluació Inicial) és una certificació dissenyada pel Consell Comarcal del Maresme que permet avaluar el nivell òptim de qualitat del servei d´atenció domiciliària(SAD) que es presta a la comarca.
El model de certificació QAI10 analitza 10 criteris bàsics sinònims de qualitat en la prestació del servei d´atenció domiciliària a les persones; el compliment dels quals permet a l'entitat l'obtenció del segell QAI10, com a reconeixement de què les activitats realitzades segueixen el nivell òptim de qualitat del SAD.

La Llei 12/2007, d´11 d´octubre de serveis socials en el Títol VIII parla de la qualitat dels serveis socials:

 • Article 83: les normes sobre qualitat dels serveis socials s´apliquen a la iniciativa pública i privada en matèria de serveis socials i obliguen a les administracions competents, les entitats d´iniciativa privada i els professionals i proveïdors dels serveis socials.

El CCM com a responsable dels serveis socials de l´Àrea Bàsica de Serveis Socials comarcal, en el marc que estableix la llei proposa un sistema de certificació del nivell òptim de qualitat en el servei d´atenció domiciliària a la comarca. L´obtenció d´aquesta certificació a través del segell QAI10 significa que les entitats que gestionen el (SAD) compleixen els 10 requisits bàsics de qualitat establerts pel Consell Comarcal.
 
Els 10 criteris bàsics del QAI10

 • A.1-  Solvència econòmica, fiscal i financera
 • A.2-  Correspondència entre el perfil professional treballadores familiars/auxiliars de la llar amb el/la usuari i les tasques a desenvolupar
 • A.3- Preus equilibrats i no discriminatoris
 • A.4-  Sistema d´avaluació i coordinació de les activitats i assoliment d´objectius
 • A.5- Mesures expresses de seguretat i protecció dels usuaris en el desenvolupament de les activitats
 • A.6- Coherència amb el reglament de funcionament del SAD aprovat per l´ajuntament o consell comarcal.
 • A.7- Protocol per a la programació i execució de les tasques
 • A.8- Pla de formació continuada del personal que presta el servei de SAD.
 • A.9- Pla de coordinació, seguiment i tractament de les incidències, queixes i no conformitats.
 • A.10- Coneixement i experiència de l´entitat en la prestació del servei d´atenció domiciliària


Qui pot demanar aquesta certificació de nivell òptim de qualitat del servei d´atenció domiciliària(SAD)? les entitats d´iniciativa privada o pública que prestin el servei d´atenció domiciliària a la comarca del Maresme.

Com ho poden sol·licitar? A través del següent enllaç trobareu la plantilla de sol·licitud que una vegada emplenada haureu de fer arribar al CCM a través del registre digital o en paper.

A la web del CCM trobareu tota la informació referent al procés a seguir fins obtenir el QAI10.

Per a qualsevol consulta podeu fer-ho a través del següent correu electrònic: teresa.fernandez@ccmaresme.cat

Oferta de formació promoguda pel Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12