08.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Medi Ambient
Servei de Protecció Civil
El Consell Comarcal del Maresme ha creat el Servei Comarcal de Protecció Civil amb l'objectiu de donar suport als municipis del Maresme en totes les tasques que integra la protecció civil, ja siguin temes de prevenció i planificació, d'emergències o rehabilitació, i oferir eines per facilitar les tasques de Protecció Civil a la comarca.

Les actuacions del Consell Comarcal en matèria de protecció civil són diverses:

Redacció del Pla d'Assistència i Suport (PAS)

És el pla que estipula com es realitza l'ajut i el recolzament als municipis que l'integren. No és un pla d'emergència i no substitueix els plans municipals.

La integració al PAS per part dels municipis és a cost zero ja que el Consell Comarcal compta amb una subvenció de la Direcció General de Protecció Civil per a la redacció d'aquets plans

Redacció dels plans de Protecció Civil Municipals (PAM)

És l'eina o instrument que concreta quines actuacions han de fer els serveis d'emergència per tal de protegir a la població, els béns i el medi ambient en situació greu, risc col·lectiu o calamitat pública.

Els PAM són obligats als municipis per Llei atenent el risc a què estan exposats (incendi, nevades...etc)

Redacció dels Plans d'Autoprotecció de

l'administració pública (PAU)

Document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

Estan obligats a la redacció i homologació del seu PAU:

pavellons, piscines municipals i biblioteques d'un aforament de 500 persones, escoles bressol i residències geriàtriques.

correfocs, concerts, cavalcades de reis, carnestoltes....

Informació i homologació de PAUs d'empreses privades

El Consell Comarcal, prèvia delegació de competències per part dels municipis, pot informar i homologar PAUs d'activitats, instal·lacions, centres, establiments o dependències de caràcter privat.

Creació d'un Centre de Coordinació d'Emergència Comarcal

Les emergències no entenen de límits de termes municipals i poden afectar diferents poblacions a l'hora. Es dóna el cas que alguns municipis de la comarca no disposen de la infraestructura necessària per afrontar segons quins tipus d'emergències.

Aquest centre de coordinació pot donar assistència i suport en les emergències, suport tècnic als alcaldes i tècnics municipals, suport logístic,...etc.

Pla d'assistència local
PAS planificació i prevenció
Emergències
Rehabilitació
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12