17.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme  per a la renovació del permís d´abocamentMedi AmbientServei de control d'abocaments d'aigües residuals

Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme  per a la renovació del permís d’abocament

1. Qüestionari tècnic que rebrà per correu electrònic en format PDF un cop hagi complimentat el formulari de permís d’abocament.

2. Plànol de situació general de l’establiment.

3. Plànol de detall de l’establiment,  a escala adequada per a la seva lectura, amb la ubicació de la xarxa de desguàs, tant per aigües de procés, sanitàries, neteges, etc. com pluvials i de la situació de les arquetes de registre per a cada punt d'abocament sigui quin sigui l'origen i destí, també caldrà indicar el punt de connexió a la xarxa pública de sanejament. En aquest mateix plànol s’haurà d’indicar les diferents zones de la nau de manera que quedin marcats els diferents processos, magatzems, zones de rentat etc. En cas que l’empresa ho consideri oportú podrà presentar aquesta informació en dos plànols.

4. Diagrama de flux del procés de fabricació o de l’activitat desenvolupada. Caldrà indicar les incorporacions d’aigua en el procés i la generació d’aigües residuals i residus líquids.

5. Analítica actualitzada i representativa dels abocaments. La mostra haurà de ser RECOLLIDA i l’analítica REALITZADA per un establiment tècnic auxiliar reconegut per l’Agència Catalana de l’Aigua. Els paràmetres que s’han d’analitzar són: DQOnd mg/L, MES mg/L, SOL /Conductivitat a 25oC ms/cm, MATÈRIES INHIBIDORES Equitox/m3 , pH, Nitrogen orgànic i Amoniacal mg/L, Fòsfor total mg/L. i els propis de l'activitat . A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

6. Si existeix depuradora a l’establiment:

  •  Memòria tècnica de les instal•lacions de tractament: sistemes i unitats de tractament; descripció del sistema de tractament existent o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionat del sistema de tractament (volums, temps de retenció, etc.); descripció detallada dels equips instal•lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin, proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats producció i destinació dels residus.
  • Plànol de la planta i alçat del sistema de depuració  a escala 1:100


7. En el cas que les instal•lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

8. Si existeixen tancs d’emmagatzematge soterrats s’haurà de presentar un estudi d’avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, d’eventual poder depurador del sòl i del subsòl, i els riscos de contaminació. També hi haurà de constar  la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs.

9. DUCA: Còpia de la Declaració de la càrrega contaminant abocada per a la determinació i aplicació de l’increment de tarifa i/o cànon de sanejament presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua.

10. Llicència ambiental: En cas que anteriorment s'hagués presentat només la sol•licitud de la llicència ambiental caldrà presentar còpia de la resolució final. En cas que per algun motiu no s'hagués dictat resolució de la llicència caldrà especificar-ho.

11. Totes aquelles dades que es creguin necessàries per a la determinació i caracterització de l’abocament.


La documentació que es sol•licita és la que es fixa a l’article 15 del Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals a la comarca del Maresme (BOPB 187, de 4 d'agost de 2004)


Nota: La documentació Annexa al qüestionari tècnic que ja hagi estat presentada al Consell Comarcal del Maresme en anteriors sol•licituds de permís d’abocament, sempre que encara sigui vigent,  no caldrà que es torni a presentar.

En aquest cas l’empresa haurà d’adjuntar un escrit amb la signatura del representat de l’empresa i segell de l’empresa on es detalli tota la documentació que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme i caldrà indicar que encara és vigent.

 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12