Consel Comarcal del Maresme

ACOLLIDA IMMIGRACIÓ (Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra) 

Formadora

Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra

Objectius

Prevenir situacions conflictives

Facilitar un millor coneixement dels recursos i de les situacions on intervenen

Apropar el cos policial a la ciutadania

Atendre qüestions relacionades amb els continguts exposats

Continguts

1r Bloc - Presentació del Cos de Mossos d’Esquadra i de la resta de cossos policials del territori; drets i deures fonamentals; Obligacions que ens afecten com a persones; Responsabilitats penals; La identificació i les indentificacions policials

2n Bloc - Les infraccions administratives i penals; Les drogues; Armes i objectes perillosos; Les baralles; Internet i xarxes socials

Metodologia

Explicació adaptada al nivell de les persones

Document de presentació en format de power point

Durada

 2 hores per bloc (es poden fer tots o aquells que interessin)

Cost

Assumit per l'entitat en funció dels recursos disponibles