Consel Comarcal del Maresme

Model d'Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions

En aquest power point podreu veure les indicacions que dóna la Generalitat de Catalunya als ajuntaments per regular els sorolls i les vibracions.

Podeu accedir-hi Cliqueu aquí

  • A Catalunya és vigent la llei 16/2002 contra la contaminació acústica, aprovada pel parlament en data 22 de juny. Aquesta llei determina, entre altres coses, la potestat dels Ajuntaments per regular el soroll d´activitats, maquinària i infrastructures municipals, efectuar inspeccions d´ofici i fixar el soroll màxim que pot rebre la població.
  • A nivell estatal és vigent la ley 37/2003, de 17 de novembre, del ruido, la qual s´ha desenvolupat amb els reials decrets 1367/2007 i 1371/2007 on s´estableixen per una banda els criteris de zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, i per altra s´aprova el document bàsic de protecció front el soroll del codi tècnic de l´edificació.
  • Actualment està en discussió l´Avantprojecte de Reglament de la llei 16/2002