25.01.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
El Consell d'AlcaldesEl ConsellConsell d'Alcaldies del Maresme

La composició i el funcionament del Consell d'Alcaldes està regulat pel ROC (Reglament d'Organització Municipal). Es defineix com "un òrgan necessari i consultiu del Consell Comarcal del Maresme, integrat
pels/les alcaldes/esses dels municipis de la comarca i ha d´ésser convocat pel/la President/a del Consell
Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d´interès per als municipis o
afectin al territori, abans de sotmetre-les a l´aprovació del ple, d´acord amb el que s´estableix en el
present reglament orgànic"

 ATRIBUCIONS I COMPETÈNCIES:

El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal del Maresme propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

  • a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.
  • b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
  • c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  • d) Els plans sectorials comarcals
  • e) La modificació dels límits comarcals
  • f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
  • g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.


REGLAMENT JURÍDIC

El Consell d’Alcaldes serà presidit pel/la President/a del Consell Comarcal i s’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel/la President/a del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del
Ple del Consell Comarcal o d’una tercera part dels/les alcaldes/esses que integren el consell d’alcaldes.

L’assistència a les reunions del Consell d’Alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un/a tinent/ta d’alcalde, o, si no n’hi ha en un/a regidor/a. L’assistència
del/la President/a del Consell Comarcal no serà delegable.

Les sessions del Consell d’Alcaldes s’iniciaran amb la lectura del document que estableixi el posicionament de la Presidència del Consell Comarcal i es continuarà amb la lectura de les propostes alternatives que hagin fet arribar els/les alcaldes/esses amb una antelació mínima de dos dies a la reunió i que no estiguin d’acord amb el posicionament de la Presidència. Seguidament el/la President/a posarà les diferents propostes a votació dels diferents alcaldes, entenent-se que la proposta que tingui l’acord majoritari dels presents serà la que es farà arribar al Consell Comarcal com a posició no vinculant d’aquest òrgan consultiu.

CONVOCATÒRIA

El Consell d’Alcaldes serà convocat amb una antelació mínima de cinc dies a la data prevista per a la seva celebració i aquesta convocatòria anirà acompanyada de l’Ordre del Dia i de còpia de la documentació adient sobre els assumptes a tractar.

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL D'ALCALDES

Per acord adoptat en el sí del Consell d’Alcaldes es podrà instituir una Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes que estarà integrada per un mínim de cinc i màxim de deu alcaldes/esses de municipis de la
comarca representatius de totes les forces polítiques del Maresme i pel/la President/a del Consell Comarcal que la presidirà. La Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes tindrà les atribucions que acordi el Consell d’Alcaldes que no podran afectar a les que aquest òrgan essencial te conferides per l’article 19 del TR-LOCC i que es recullen a l’article 70 d’aquest Reglament Orgànic.


CONSELL D'ALCALDES


 
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12