Buscadorjove Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - JoventutJoventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventutServei comarcal de joventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia JuvenilGarantia JuvenilCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia Juvenil - Subvencions per afavorir l´autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l´any 2017Subvencions per afavorir l´autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l´any 2017

subvencions a l'autoocupació dels joves

OBJECTE

• Subvenció d’un import fix de 9.100€ per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

ÀMBIT TEMPORAL DELS AJUTS (Caràcter retroactiu)

• Joves prèviament inscrits a GJ, que es donin d’alta com treballador autònom des de l’1 de setembre de 2016 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de la subvenció (10 d’octubre de 2016).

REQUISITS ESPECÍFICS DELS SOL·LICITANTS

• Inscrit a GJ abans de donar-se d’alta com a treballador autònom.

• Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora autònoma prèviament a la sol·licitud de l’ajut.

• Domicili fiscal a Catalunya.

• No estar contractar per compte d’altre simultàniament a l’alta al RETA.

• No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l’Ordre EMO/298/2015.

CERTIFICATS ELECTRÒNICS

• Cal disposar de certificat digital vàlid i vigent (per poder presentar la sol·licitud electrònicament).

• Per persones físiques:

o Certificat de signatura avançada idCAT (Consorci d’Administració Oberta de Catalunya).

o Certificat del DNI electrònic.

TERMINI SOL·LICITUD

• Termini del 27 de setembre fins al 10 d’octubre de 2017.

IMPORT DE LES SUBVENCIONS

• Quantia màxima de 9.100,00€ per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al RETA.

• Permanència mínima d’alta al RETA: 8 mesos.

MESOS IMPORT SUBVENCIÓ

Menys 8 0

8 5.850€

9 6.500€

10 7.150€

11 7.800€

12 9.100€

SOL·LICITUDS

• Formulari sol·licitud a Canal Empresa (http://canalempresa.cat)

• S’ha de presentar per via electrònica.

• Cal certificat digital vàlid.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LES SOL·LICITUDS

• Certificat acreditatiu d’inscripció al registre telemàtic de la Garantia Juvenil.

• Declaració censal d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de Catalunya (models 036-037).

• En el cas de professionals col·legiats, document original d’alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

• Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat (s’ha d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

• Òrgan competent que dicta la resolució: director/a Serveis Territorials on hagin tramitat la sol·licitud de la subvenció.

• Termini màxim resolució: un mes a comptar de la data en què s’hagi aportat tota la documentació perceptiva.

• Resolució concessió/denegació: mitjans electrònics de manera individual.