16.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge Maresme
banner OIH
banner Diputació BCN
Departament de Medi Ambient i Habitatge
banner Incasòl
banner_compartir_habitatge
Requisits per accedir als ajuts de lloguer
PERSONES DESTINATÀRIES - BASE 3
Persones físiques titulars d’un contracte de lloguede l’habitatgque   constitueix el sedomicili habitual i permanent a Catalunya.

</

REQUISITS - BASE 4

  Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent solicitant de

l’ajut).

Ø  Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagael lloguer i quels de l’any 2016 no superin els xim establerts

a la base 5 de la convocatòria (excepte les ctimes de terrorisme). Per calcular el límit d’ingressos:

·         No etindrà en compte els ajuts rebuts eaplicació de la Llei 39/2006, d14 ddesembr(Dependència)

·         S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressoexempts de tributació.

Ø  Setitular del contracte de lloguer de l’habitatgque constitueix el seu

domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

Ø  Acreditar que larrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.

Ø  Npagaun lloguer mensual superior a:

·         Barcelona ciutat i la sevdemarcació: 600

·         Famílies nombroses: 900

 

Ø  Tenir domiciliael cobrament de la subvenció en unentitat financera.

Ø  Estaacorrent de pagament de les rendes de llogue eel moment  de la presentació de la solicitud

Ø  Pagar el lloguer, per mitjà de :

·          transferència bancària, ingrés en compte,

·          rebut domiciliat  o  rebut emès per ladministradode la finca.

·         No sacceptcap altre tipus de pagament en metàl·lic.

 

Ø  Al rebut hi ha de constacom a nim: Qui el paga, qui cobra i l’impordel lloguer i el concepte.

  • No estasotmès cap dels supòsitsde prohibic per sebeneficiari de subvencions de conformitat aml’article 13 de la 

Lleestatal 38/2003, d17 dnovembre, general de subvencions.

Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitai la Seguretat Social.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Del 19 de maig al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos
INGRESSOS COMPUTABLES I LÍMITS - BASE 5

El límit màxim d’ingressos de la UC que permet l’accés a la priorització de l’ajut (LIUC), es determina en funció dels membres de la UC, expressat en nombre de vegades lIRSC anual segons:

Ø  1 persona adulta, límits 1,41 vegades lIRSC

Ø  Per cada persona addicional 0,46 vegades l’IRSC

 

Excepcionalment, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors, no sha exhaurit la dotacpressupostària, podran resultar beneficiaries  les UC amb ingressos no superiors a 2,80  IRSC

                                                                                                                                                                         següent tic 3

 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12