19.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Gossos potencialment perillososMedi AmbientCentre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del MaresmeCampanyes
1. QUINS GOSSOS SÓN CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS?


 • Estan considerats com a potencialment perillosos els animals que pertanyen a  les següents races o a llurs encreuaments:
  • American Stafforshire Terrier
  • Akita Inu
  • Bullmastiff
  • Dòberman
  • Dog Argentí
  • Dog de Bordeus
  • Fila Brasileiro
  • Mastí Napolità
  • Pit Bull Terrier
  • Presa Canari
  • Rottweiler
  • Stafforshire Bull Terrier
  • Tosa Inu o Japonès
 • Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o per haver protagonitzat agressions a persones o a d'altres animals.
 • Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos:
  • Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
  • Cap voluminós cuboid, robust amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, massís i curt.
  • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat

  Aquesta potencial perillositat haurà d'haver estat apreciada mitjançant resolució de l'autoritat municipal competent en base a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent municipal.

 • No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.

2. REQUISITS D'IDENTIFICACIÓ I REGISTRE DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
 • 1. Identificació mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.
 • 2. Inscripció al Registre Censal d´animals de companyia de l´Ajuntament.
 • 3. Llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos expedida per l´Ajuntament.3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Per a la seva obtenció els interessats hauran de presentar a qualsevol dels registres municipals o a les OACs, els següents documents:

 • Instància sol·licitant la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
 • Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d´animals potencialment perillosos.

En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d´una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d´animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d´ensinistrament, haurà de presentar una declaració d´haver complert totalment aquesta sanció.

 • Original i fotocòpia del DNI.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d´animals potencialment perillosos.
 • Certificat d'antecedents penals.
   
 • Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € per gos.
 • Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil.
 • Còpia de l'imprès de la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia.
  Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

4. TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Els impresos per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es poden recollir a:

 • Agència de Salut Pública de Barcelona. Avinguda de les Drassanes, 13
 • Es pot sol·licitar informació trucant al 010

Una vegada omplerta i signada aquesta sol·licitud, l'haureu de lliurar conjuntament amb tota la documentació requerida a:

 • Agència de Salut Pública de Barcelona. Avinguda de les Drassanes, 13

Us heu de quedar amb la fotocòpia de la sol·licitud amb el segell de registre d'entrada com a justificació que heu lliurat la documentació.

Per qualsevol dubte, podeu trucar a l'Agència de Salut Pública de Barcelona al telèfon 93.324.93.60.5. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PROPIETÀRIES DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS


 • Disposar d'una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment a Barcelona.
 • Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas, no inferior a 150.253 euros i que inclogui les dades d'identificació de l'animal.
   
 • Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre municipal.
 • Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.
 • Mesures de seguretat:
  • 1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d´ús públic en general, els gossos han d´anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de setze anys.
  • 2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d´evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

   a) Les parets i les tanques han d´ésser suficientment altes i consistents i han d´estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l´animal.

    b) Les portes de les instal·lacions han d´ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s´han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

   c) El recinte ha d´estar convenientment senyalitzat amb l´advertiment que hi ha un gos d´aquest tipus.

 
Banner terapia gossos amb por
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12