30.04.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Preguntes més freqüents a l'hora de fer la sol·licitud de prestacions i serveis de dependènciaBenestar SocialServei d'atenció a les dependències
1.- SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ DE RECONEIXEMENT
 • És important fer l'enviament de la sol·licitud certificada o tenir còpia del registre d'entrada de qualsevol oficina dels Serveis Territorials de la Generalitat. Depenent del grau i nivell, és a partir d'aquesta data que es farà la proposta de servei i/o prestació. 
 • És  important  comunicar i adjuntar tota la documentació sol·licitada i justificativa de la situació econòmica de la persona sol·licitant alhora de fer la tramitació per tal de facilitar i evitar endarreriments a la tasca dels  Serveis Socials d´Atenció Primària Municipals (SSB). Si es té la informació clara des del primer moment ens evitarem sorpreses quan es contrasti les dades fiscals. Sempre s'ha de signar una declaració jurada, i les persones que no estiguin obligades a fer la declaració de renda, han d'adjuntar un certificat d'ingressos, tant si la pensió la rep del govern espanyol com d'un altre estat.
 • La sol·licitud sempre ha d'anar signada per la persona sol·licitant o tutor/a legal. Si  per la seva situació de dependència no fos possible, fer empremta del dit (per exemple) i signatura d'un/a familiar referent.
 • El full de domiciliació bancària ha d'anar amb les dades personals i signat per la  persona sol·licitant o tutor/a legal, ja que la prestació econòmica és per a ella. 

PREGUNTES I RESPOSTES
1.a.- Què s'ha de fer quan es rep a casa la  resolució de grau de dependència?

Resposta: S'ha de posar en contacte amb els serveis socials d'atenció primària municipals perquè puguin fer el Pla  Individual d'Atenció (PIA), que es podrà elaborar quan hagin rebut de la Generalitat les dades econòmiques de la persona depenent. 
1.b.- Què passa quan una persona que tramita la sol·licitud de dependència, viu en un municipi diferent al qual està empadronat (per exemple en un centre residencial)?

Resposta: La llei no estableix cap criteri al respecte, però a fi de poder beneficiar-se de la cartera de serveis públics locals (com ara que se li faci un Pla de Treball i seguiment), és convenient que estigui empadronada allà on resideix.

* Si hi ha hagut un canvi de domicili s´ha de comunicar al/la Treballador/a Social que li ha tramitat la sol·licitud, o si ho ha fet directament la persona interessada, comunicar-ho als serveis socials del seu municipi. 


2.- EN CAS DE CANVI DE SITUACIÓ DE SALUT O ALTRES
2.a.- Què s'ha de fer quan la situació inicial de PIA canvia?

Resposta: Adreçar-se a Serveis Socials d´Atenció Primària Municipals(SSB) per a comunicar la nova situació i fer una  modificació  de PIA  amb la nova  proposta..
2.b.- Què s'ha de fer si l'estat de salut de la persona depenent ha empitjorat?

Resposta:
1- Grau 3 nivell I i grau 2 nivell II i I, s´han d´adreçar a serveis socials per revisió de grau i nivell.
 
2- Grau 3 nivell II, s´ha d´adreçar a serveis socials per si cal una nova modificació de PIA.

3- EN CAS DE TRASLLAT DEL DOMICILI DE LA PERSONA USUÀRIA:

3.a.- Què cal fer en cas de trasllat del domicili de la persona usuària? 

Resposta:
 • Si marxa temporalment o definitivament de Catalunya es mantenen les prestacions econòmiques que té concedides. Quan als serveis, dependrà dels existents al municipi on hi vagi. Cal però dir-ho als serveis socials d´atenció primària municipals SSB, perquè  aquests ho comuniquin per escrit i degudament registrat al PRODEP, i es pugui translladar l'expedient a la nova comunitat autònoma perquè des d'allà es doni curs a la cartera de serveis que ja té aprovada. 
 • Si ve  temporalment o definitivament d'una altra Comunitat Autònoma a Catalunya: es mantenen les prestacions econòmiques que té concedides. Quan als serveis, dependrà dels existents al municipi on hi vagi. Cal però dir-ho als serveis socials municipals SSB, perquè els serveis socials d´atenció primària municipals SSB, i aquests ho comuniquin per escrit i degudament registrat a l'organisme competent, perquè traslladin l'expedient al PRODEP a Catalunya i es pugui donar curs a la cartera de serveis que ja té aprovada.
 • Si canvia temporalment de municipi dins de Catalunya: Es mantenen les prestacions econòmiques que té concedides. Quan als serveis,  dependrà dels existents al municipi on hi vagi. Cal però dir-ho als serveis socials municipals, SSB  perquè els serveis socials d´atenció primària municipals SSB, i aquests al seu torn ho comuniquin per escrit i degudament registrat al PRODEP, perquè traslladin l'expedient al nou municipi de residència perquè des d'allà es doni curs a la cartera de serveis que ja té aprovada.
 • Si canvia de domicili dins de Catalunya mentre està en el procés entre que fa la sol·licitud i es fa el PIA: Cal  dir-ho serveis socials d´atenció primària municipals SSB perquè ells al seu torn ho comuniquin per escrit i degudament registrat al PRODEP, perquè traslladin l'expedient al nou municipi de residència perquè des d'allà es doni curs a la cartera de serveis que ja té aprovada. 

4- SOBRE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
4.a.-Hi ha efectes retroactius en les prestacions econòmiques de la llei de la dependència?

Resposta: Si. Depenent del grau i nivell reconegut tenen la retroactivitat des de la data de sol·licitud:
 • Grau III nivell 2 i 1: des de la data de sol·licitud
 • Grau II nivell 2: des de l'1 de gener de 2008
 • Grau II nivell 1: des de l'1 de gener de 2009
 • Grau I nivell 2: des de l'1 de gener de 2011
 • Grau I nivell 1: des de l'1 de gener de 2013
4.b.- Les prestacions econòmiques del PIA tributen a Hisenda?

Resposta: No, perquè són de tipus assistencial.
4.c.-Què passa quan una persona depenent, està percebent una prestació econòmica del Programa Viure en Família?

Resposta: La prestació del Programa de Viure en Família és reconverteix  en una prestació per cuidadors no professional. Les dues prestacions són pel mateix concepte de tenir cura de la persona depenent, per tant la prestació del Viure en Família queda integrada en la prestació de cuidadors no professional. A efectes econòmics al primer pagament ( endarreriments) es farà el càlcul de la diferència del que ja ha cobrat amb el Viure en Família (sobre el període reconegut de grau) amb el que cobrarà amb la llei. I es procedirà a donar de baixa el Viure en Família. Al complimentar el PIA s'ha de donar de baixa en l'apartat 3 de l'acord PIA.
4.d.- Què passa quan una persona depenent, està percebent el complement de gran invalidesa?

 • El complement de gran invalidesa, de la pensió d'invalidesa, és una prestació que cobra pel mateix concepte que la prestació econòmica de la llei de la dependència. Per això alhora de fer la calculadora és descompte de la quantitat que s'hauria de cobrar per aquest concepte. Per tal de no perjudicar el col·lectiu que cobra aquest complement, s'estableix un mínim de garantit
 • Les prestacions econòmiques vinculades a servei podran cobrar-les tant la persona beneficiària, com podrà ser endossada a la residència o centre de dia, amb l'autorització de la persona beneficiària o la família.

5- COMPATIBILITATS I INCOMPATIBILITATS

COMPATIBILITATS I INCOMPATIBILITATS:

 • Què és compatible?
  El servei de teleassistència és compatible amb totes les prestacions i tots els serveis (a excepció dels de caire residencial)
 • Què és incompatible?
  • Cobrar  2 o més  prestacions econòmiques.
  • Rebre atenció de 2 serveis, excepte: Teleassistència + ajut a domicili i/o centre de dia.
  • 1 servei + 1 prestació són incompatibles quan són de la mateixa naturalesa(per exemple SAD municipal + prestació per a SAD privat).

6- ACLARIMENTS SOBRE LES RESIDÈNCIES:

 • Queden excloses de la cartera de serveis les residències privades o centres de dia que no estan homologades per la Generalitat, per tant no es podran fer PIAS de persones que estiguin ingressades en aquestes residències. Com se sap si està homologada? la residència o centre de dia ha de tenir un número de registre com a entitat de serveis socials, que li ha d'haver donar el Departament d'Acció Social i Ciutadania perquè compleix uns requisits mínims com a recurs social (codi S).
 • Les persones que ja estan ingressades en residències col·laboradores, quan la prestació econòmica que surt a la calculadora no arriba a cobrir el cost de la plaça (privada), la Generalitat ha fixat un complement econòmic, que sota la condició d'estar en el primer tram de renda econòmica el/la Treballador/a Social SSB podrà afegir a fi de completar el preu o ajudar per completar-ho. És un complement que únicament s'està pagant a Catalunya, i que està subjecte a l'existència de partida econòmica.

7- SOBRE ELS CUIDADORS PROFESSIONALS, NO PROFESSIONALS I ELS ASSISTENTS PERSONALS:

 • La Prestació Econòmica Vinculada al Servei Atenció a Domicili (Cuidador professional): ha d'haver contractat una empresa de serveis, acreditada i registrada al Registre d'Entitats per la Generalitat de Catalunya.
 • Cuidador no professional: ha de ser un familiar de primer, segon  o tercer grau de parentiu ( ja sigui per consanguinitat, afinitat o adopció)(pares, fills, germans... ). Si no hi ha familiars, pot ser-ho una altra persona que l'estigui cuidant, però ha de demostrar que fa un any que té cura de la persona. Amb la segona resolució (la d'aprovació del PIA) ha d'anar a l'oficina de la tresoreria de la Seguretat Social a signar un conveni de col·laboració. Els cuidadors han de fer formació, se'ls comunicarà per carta el programa i llocs on la podran fer.
 • Assistent personal: Haurà d'existir una relació contractual entre la figura de l'Assistent Personal i la persona sol·licitant. Es pot ser assistent personal per:
  • a- acompanyament
  • b- suport a l'autonomia, només pot ser-ho  una persona externa a la família.

  Dintre del PIA, l'assistent personal, en la seva modalitat b és incompatible amb totes les altres prestacions i serveis. ( perquè la prestació s'equipara al cost del preu públic de plaça residencial. A Catalunya hi ha possibilitat de complement de concurrència, tal i com passa amb la Prestació Econòmica Vinculada a Centre Residencial.)  Però els serveis socials de base i associacions i/o entitats del tercer sector poden completar l'atenció prestada.

 


8- POSSIBLES RECLAMACIONS O DESACORDS:
 
8.a.- Què s'ha de fer si no està d'acord amb la resolució de grau i nivell?

Resposta: La persona sol·licitant o la família ha d'omplir i enviar l'imprès de reclamació, que pot trobar a la web de PRODEP. Argumentant i justificant el seu desacord.
8.b.-Què s'ha de fer si la família no s'està d'acord amb la proposta tècnica del SSAP pel PIA?

Resposta: Signar un no-acord, especificant el motiu pel qual no coincideixen la valoració tècnica i el desig expressat per la persona depenent i/o familiars. Quan arribi la resolució, si continuen NO estant d'acord, podran interposar un recurs.
9.- MÉS INFORMACIÓ

Per tenir informació puntualment del desenvolupament de la llei, dels canvis i modificacions que es vagin produint hi ha el següents 
Punts d'informació:
 • Els serveis socials d'atenció primària o a la seva àrea bàsica de salut.
 • Si està ingressat en un centre, es pot adreçar a la direcció o al servei de treball social del mateix centre.

Telèfons d'informació:
Per qualsevol dubte sobre la Llei de la dependència pot adreçar-se:

 • Al telèfon gratuït 900 300 500 del Servei d'atenció telefònica per la dependència. Horari d'atenció de dilluns a divendres de 8h a 19h. (Contacte).
 • Al telèfon 012 d'Atenció Ciutadana.(Enllaç) Disponible les 24h del dia tots els dies de l'any (cost d'establiment de trucada: 0,33 Eur i cost/minut: 0,087 Eur. IVA inclòs)

Webs de referència:

Punts d'orientació i tramitació:

 
Oferta de formació promoguda pel Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12