Servei d'Habitatge Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Serveis als municipis i planificacióServeis als municipis i planificacióCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge MaresmeCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge Maresme - Què cal fer per incloure un habitatge a la Borsa de Lloguer del Consell Comarcal del Maresme?Què cal fer per incloure un habitatge a la Borsa de Lloguer del Consell Comarcal del Maresme?
Cal que el propietari ens faci arribar la documentació següent:
  • DNI, NIE o passaport dels propietaris.
  • Escriptura de l´habitatge.
  • Cèdula d´habitabilitat vigent.
  • Últim rebut de la comunitat de propietaris.
  • Últim rebut de la taxa municipal d´escombraries.
  • Últimes factures dels subministres (electricitat, aigua i gas).
  • Certificat de la Instal·lació elèctrica ( butlletí “blau”).
  • Últim rebut del servei de manteniment de la caldera o escalfador..

Posteriorment, l´Oficina d´Habitatge es posarà en contacte amb el propietaris per donar-los més informació i per programar una visita al pis. En aquesta, el tècnic d´habitatge pren les dades necessàries de la vivenda, tenint en compte també la seva ubicació i el seu  entorn per tal de valorar l´import del lloguer.

Un cop pactada la renda de lloguer, el propietari signarà l´acta d´adscripció de la vivenda a la Borsa i l´autorització pel lliurament de les claus, per tal que puguem ensenyar l´habitatge. Es realitza l´inventari i es procedeix a la cerca del llogater.