Servei d'Habitatge Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Serveis als municipis i planificacióServeis als municipis i planificacióCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge MaresmeCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge Maresme - Requisits per accedir a un pis de la Borsa de LloguerRequisits per accedir a un pis de la Borsa de Lloguer
  • Acreditar uns ingressos regulars de com a mínim 1.000 euros al mes (El lloguer que es considera que pots pagar no ha de superar el 42% dels ingressos de la unitat de convivència)
  • No tenir cap habitatge de propietat
  • Ésser major d'edad