Servei d'Habitatge Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Serveis als municipis i planificacióServeis als municipis i planificacióCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge MaresmeCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge Maresme - Què cal fer per ser sol·licitant de la Borsa de Treball?Què cal fer per ser sol·licitant de la Borsa de Treball?
Per ser sol·licitant de la Borsa de Lloguer, cal emplenar la fitxa de sol·licitud i adjuntar la següent documentació de cadascun dels majors d'edat amb ingressos que hi hagi a la unitat de convivència:
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Fotocòpia de les tres últimes nòmines
  • Vida laboral actual
  • Fotocòpia del Contracte de Treball vigent
  • Altre documentació addicional, si s'escau.

Aquesta documentació es pot fer arribar al Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme de la següent manera:
  • Directament a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme
  • Per correu electrònic: habitatge@ccmaresme.cat
  • Per fax: 93 757 21 12 indicant a l'atenció de l'Oficina d'Habitatge

Aquesta sol·licitud serà vigent durant un període de 6 mesos a comptar a partir de la data de la seva recepció a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme