Consel Comarcal del Maresme
Aquest Observatori tindrà una funció diagnòstica i informativa  que permetrà conèixer amb un determinat nivell de seguretat quina és la situació de la infància a la comarca del Maresme.
Des de l´observatori es recolliran les dades dels indicadors comarcals  que serveixin per diagnosticar  la situació de l´atenció a la infància en risc a la comarca del Maresme i planificar  les accions dirigides a compensar  les situacions més problemàtiques.

Les seves funcions específiques consistiran  en:

  • Establir els indicadors que es considerin més adequats. PROPOSTA D'INDICADORS
  • Establir com  han de recollir les dades els diferents serveis i com les han de comunicar. (Documentació que s´ha de generar)
  • Fer el tractament estadístic de les dades.
  • Actualitzar aquesta informació regularment a la pàgina WEB del protocol.
  • Proposar actuacions de millora a la comissió de seguiment.