21.03.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Negligència i abandonament: NegligènciaBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
NEGLIGÈNCIA I ABANDONAMENT

NEGLIGÈNCIA

“Necessitats físiques i cognitives bàsiques del menor (alimentació, vestit, higiene, protecció i vigilància de situacions potencialment perilloses, cures mèdiques, educació, estimulació cognitiva) no ateses, temporal o permanentment per algun membre del grup que conviu amb el menor”

ALGUNS INDICADORS

 LLEUMODERATGREU

Alimentació: no proporcionar l´alimentació adequada per quantitat o qualitat: tenir gana, sobrepès per alimentació inadequada.

Es produeix la conducta negligent, però el menor no pateix cap conseqüència negativa a nivell de desenvolupament físic o cognitiu, o en les seves relacions socials.El menor no pateix cap lesió o dany físic com a conseqüència directa de la conducta dels seus pares/tutors o guardadors i no requereix atenció mèdica. No obstant, la conducta parental negligent és causa directa de situacions de rebuig cap a l´infant (escola, grup d´iguals, etc...)L´infant ha patit dany físic o malaltia com conseqüència directa de la conducta negligent dels seus pares/tutors o guardadors, necessitant atenció mèdica. O la negligència en la conducta parental ha determinat que l´infant presenti retards importants en el seu desenvolupament (intel·lectual, físic, social o emocional) que requereixen atenció o tractament especialitzat.

Vestit: vestuari inadequat pel temps atmosfèric. Que el menor no vagi ben protegit del fred...

Higiene: constantment brut, escassa higiene corporal...

Cures mèdiques: manca o retard important en l´atenció mèdica de problemes físics o malalties. Manca de les revisions rutinàries. Només atendre les urgències.

Supervisió: que el menor passi llargs períodes de temps sense supervisió i vigilància de cap adult. Que es produeixin repetits accidents domèstics clarament deguts a negligències per part dels pares/tutors o guardadors del nen.

Condicions higièniques i de la llar perilloses per a la salut i seguretat del menor

Educació: no assistència injustificada i repetida a l´escola

Estimulació cognitiva: manca d´estimulació suficient per l´edat, demandes i necessitats del nen/a

 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12