Consel Comarcal del Maresme
FACTORS DE RISC ASSOCIATS ALS PARES

HISTÒRIA FAMILIAR

ASPECTES GENERALS

Història de maltractaments, d´abusos, manca d´afecte o desestructuració familiar en la seva infànciaEmpresonaments o antecedents policials
Creixements en medis amb patologies o dificultats importants (medis inadaptats, delinqüents, amb toxicomanies, trastorns, ...)Alcoholisme i altres addiccions
Antecedents d´infància en institucions (centres, presons, internats,...)Prostitució
Antecedents d´haver estat víctima o agressor d´abusos sexualsConducta violenta, antisocial o delictiva
Vivències i/o patiment d´abandonament i negligència per part dels progenitorsDificultats d´adaptació
Pèrdues o morts en la seva història familiarAïllament social
Absències de les figures parentalsTrastorns de personalitat
Separacions traumàtiquesInestabilitat emocional
Establiment de vincles inadequatsManca d´auto control
Procés d´adopció o d´acolliment amb vivències negativesTolerància minsa a la frustració
Rols parentals o familiars difusos o intercanviats (relacions entre familiars amb grau de consanguinitat molt proper, ...)Patologia mental (psicosis, depressions endògenes, ...)
Absències i confusions respecte la seva història familiarDisminucions físiques, psíquiques i/o sensorials
 Pautes educatives  incoherents (límits difusos o molt rígids...)
Malalties físiques cròniques o terminals
Mancances importants en l´exercici del rol parental
Desconeixement de les funcions inherents al rol parental
Adquisició d´un rol parental inadequat  (difús, intercanviat ...)
Delegació del rol parental
Dificultat o manca de vinculació amb el seu fill
Vinculació inapropiada amb el seu fill
Actituds inapropiades vers els fill (signes de rebuig, ignorància, desprecï, ...)
Incapacitat d´empatia
Desconeixement del procés evolutiu del seu fill i de les seves necessitats
Incapacitat de protegir als seus fills d´agents externs negatius
Familiars amb antecedents o amb mesures de protecció (germans, fills,...)
Diferencia generacional important entre pares i fills
Poca consciència de dificultats personals
No acceptació del tractaments i/o intervenció professional
No implicació en el tractament i/o intervenció professional