Consel Comarcal del Maresme
FACTORS DE PROTECCIÓ ASSOCIATS AL NUCLI FAMILIAR
Nucli amb suport familiar adequat
Nucli amb suport de la xarxa social informal
Nucli amb seguiment intensiu a nivell institucional, amb col·laboració per part dels seus membres (de qualitat)
Nucli amb situació socio-econòmica estable
Nucli amb habitatge
Nucli amb capacitats per limitar i contenir