Consel Comarcal del Maresme
MALTRACTAMENT FÍSIC
NO SEGUIR PAUTES MÈDIQUES EN INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS

“Desatenció reiterada dels pares o tutors en les necessitats bàsiques sanitàries d´infants que necessiten d´una atenció mèdica específica i continuada.”

ALGUNS INDICADORS LLEUMODERATGREU
Malalties cròniques i/o greus sense tractament adequat (diabetis, epilèpsia...)   
No administració de medicaments indicats per la malaltia que pateix el menor