Consel Comarcal del Maresme
Informe del 1er trimestre de 2011

La informació que es publica en aquest apartat és la genèrica de la comarca.

Els professionals poden consultar les dades concretes de cada municipi a la intranet de maresme31

 LA INFÀNCIA AL MARESME (exceptuant Mataró)

1r trimestre 2011

Població al Maresme (menys Mataró)308.092
Població menor de 18 anys59.494
Menors en situació de risc 655
Percentatge de menors en risc1,10%
Seguiment dels casos detectats
Casos detectats per la Xarxa Municipal que estan assessorats per l'EAIA326
Casos amb contracte sòcio-educatiu8
Casos en estudi45
casos en seguiment mesura276
Desglossament del tipus de seguiment mesura
Família pròpia16
Família extensa124
Família aliena16
Crae102
Centre d'acollida12
Preadoptiu6
LA INFÀNCIA A MATARÓ
Casos atesos179
Casos assessorats79