Consel Comarcal del Maresme
En aquest apartat es publiquen les ordenances del Consell Comarcal del Maresme que són vigents des de l'1 de gener de 2014.

Ordenança general de gestió, liquidació i recaptació del Consell Comarcal del Maresme:

 

Ordenances fiscals de Preu Públic:

 • Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora del preu públic per al Servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar.
 • Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora del preu públic per serveis de suport a la gestió d'activitats extraescolars a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servegi d'animals domèstics.
 • Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora del preu públic de la Certificació de Nivell Òptim de Qualitat per a les activitats extraescolars, de migdia i de monitoratge de transport escolar.
 • Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora del preu públic pel servei d'informació meteorològica a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjador escolar no obligatori.
 • Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora del preu públic per serveis de deixalleria mòbil a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora del preu públic pels alumnes d'educació infantil i de primària dels centres educatius de la comarca que sol·liciten fer ús del Servei d'Acollida en qualsevol de les seves franges horàries.
 • Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
 •  Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora del preu públic per publicitat al web del Segell de qualitat QAI10 del Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per incorporació d'una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació del Consell Comarcal del Maresme.

 

 • Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora del preu públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme d'assistència tècnica i formativa als ajuntaments.
 • Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora del preu públic per serveis d'allotjament d'emprenedors i empreses al Maresme Centre de Negocis.
 • Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.

Ordenances de Taxes:

 • Ordenança núm. 1, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius.
 • Ordenança núm. 2, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
 • Ordenança núm. 3, reguladora de la taxa per a la utilització de les sales del Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança núm. 5, reguladora de la taxa per a la tramitació de les autoritzacions d'activitats organitzades de circulació motoritzada al medi natural amb abast supramunicipal a la comarca del Maresme.
 • Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de Ponència Ambiental Comarcal.
 • Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública.
 • Ordenança núm. 8, reguladora de la taxa per a l'obtenció del permís d'abocament amb el paràmetre de color per sobre del límit reglamentari.

 

Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica:

//

Informació publicada l'1 de gener de 2012