21.08.2018Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
FormularisEducació
Sol·licitud dels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme 2017-2018

Logo nou Consell Comarcal del Maresme

Les famílies que necessitin utilitzar els serveis de menjador i/o acollida en algun dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal del Maresme cal que emplenin aquest formulari especificant el/s serveis sol:licitats per cada un dels menors que en farà ús.

Aquesta petició només serà vàlida en el moment que es lliuri còpia en paper degudament signada a l'escola.

Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat
Dades del sol·licitant (pare/mare/tutor legal)
*
*
*
*
*
*
*
sol·licito l'admissió al servei demandat a continuació segons les dades indicades i signo conforme la informació facilitada és correcta
Cliqueu per veure l'ajuda 
La falsificació o inexactitud de les dades aportades implicarà l'anul·lació automàtica del servei
Dades de l'alumne
*
*
*
*
*
*
MENJADOR ESCOLAR
Si sol·liciteu el servei de menjador escolar especifiqueu si
TRANSPORT ESCOLAR
Si necessiteu transport, especifiqueu nombre de viatges
Doneu consentiment perquè l'alumne pugi o baixi sol a la parada establerta?
SERVEI ACOLLIDA
SERVEI D'ACOLLIDA
Dades del/la titular del compte bancari
*Què voleu fer?
*
*
*
*
*
Com a titular del compte bancari dono el meu consentiment per domiciliar els rebuts dels serveis sol·licitats
Cliqueu per veure l'ajuda 

AVÍS LEGAL:
Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer del CONSELL COMARCAL DEL MARESME, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de Registre del CONSELL COMARCA DEL MARESME (Pl Miquel Biada, 1  08301 Mataró - Telf. 93 741 16 16 - FAX. 93 757 21 12 - maresme@ccmaresme.cat - www.ccmaresme.cat

*Accepteu aquestes condicions?

UNA VEGADA ENVIAT EL FORMULARI ON-LINE, HAUREU DE CLICAR AL LINK PER IMPRIMIR-LO.
L'ÚLTIM PAS DEL TRÀMIT SERÀ SIGNAR EL FORMULARI IMPRÈS I LLIURAR-LO AL CENTRE PER TAL QUE SIGUI VALIDAT.


Informació publicada el 16 de maig de 2017
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12