28.02.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
FormularisEducació
Sol·licitud dels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme 2019-2020
logoccm

Les famílies que necessitin utilitzar els serveis d'ACOLLIDA i TRANSPORT ESCOLAR en algun dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal del Maresme cal que emplenin aquest formulari especificant el/s serveis sol:licitats per cada un dels menors que en farà ús.

Aquesta petició només serà vàlida en el moment que es lliuri còpia en paper degudament signada a l'escola. 

Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat
Dades del sol·licitant (pare/mare/tutor legal)
*
*
*
*
*
*
*
sol·licito l'admissió al servei demandat a continuació segons les dades indicades i signo conforme la informació facilitada és correcta
Cliqueu per veure l'ajuda 
La falsificació o inexactitud de les dades aportades implicarà l'anul·lació automàtica del servei
Dades de l'alumne
*
*
*
*
*
*
*
TRANSPORT ESCOLAR
Si necessiteu transport, especifiqueu nombre de viatges
Doneu consentiment perquè l'alumne pugi o baixi sol a la parada establerta?
SERVEI D'ACOLLIDA PER LES ESCOLES: LA MINERVA, SERRA DE MIRALLES, LES FERRERIES, SANTA SUSANNA, MONTAGUT I MEDITERRÀNIA
SERVEI D'ACOLLIDA
Dades del/la titular del compte bancari
*Què voleu fer?
*
*
*
*
*
Com a titular del compte bancari dono el meu consentiment per domiciliar els rebuts dels serveis sol·licitats
Cliqueu per veure l'ajuda 

AVÍS LEGAL:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, el Consell Comarcal del Maresme, amb CIF P5800008D, domicili Plaça Miquel Biada, 1, 08301 de Mataró, informa que aquestes dades es recullen amb la finalitat de gestionar els tràmits necessaris per tal de fer efectius els serveis de transport, menjador i acollida escolar. Aquestes dades es cediran a l’empresa gestora dels serveis i/o a la Diputació de Barcelona, únicament, per a la gestió d’aquests serveis. No es podran utilitzar aquestes dades per cap altra finalitat i teniu dret  d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la vostra petició a la seu social del Consell Comarcal del Maresme o bé al correu electrònic educacio@ccmaresme.cat. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per les quals han estat recollides.

*Accepteu aquestes condicions?

UNA VEGADA ENVIAT EL FORMULARI ON-LINE, HAUREU DE CLICAR AL LINK PER IMPRIMIR-LO.
L'ÚLTIM PAS DEL TRÀMIT SERÀ SIGNAR EL FORMULARI IMPRÈS I LLIURAR-LO AL CENTRE PER TAL QUE SIGUI VALIDAT.


Informació publicada el 29 de maig de 2019
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12