19.200 estudiants comencen el curs escolar a Mataró

Durant l’estiu s’han fet obres a centres docents per valor de 638.100 euros

Entre avui, dilluns 16 i el proper dia 20 de setembre, uns 19.200 alumnes d´educació especial, infantil, primària i secundària obligatòria i post obligatòria començaran el nou curs a Mataró. La majoria d´aquests alumnes s´incorporen el dilluns 16, ja que el dia 20 ho faran els alumnes de cicles formatius de grau superior de la formació professional específica. Posteriorment, ho faran els alumnes dels programes de garantia social, dels cursos d´adults i de l´Escola oficial d´idiomes.


Educació infantil (1r. cicle)

En aquesta etapa educativa de 0 a 3 anys, a principis de setembre van començar les classes els 468 alumnes de les diferents escoles bressol gestionades per l´Institut Municipal d´Educació de Mataró i els aproximadament 800 alumnes de les llars d´infants privades.

Durant aquest any, i en especial durant els mesos d´estiu, s´han fet diverses obres de manteniment i millora a les 6 escoles de l´Institut Municipal d´Educació (IME). El pressupost global per tots aquests conceptes és de 84.847,86 euros, i les actuacions més importants han sigut: A l´E.B. Cerdanyola: pintura i renovació del mobiliari; i a l´E.B. La Llàntia: instal·lació d´unes mampares de separació entre diverses zones de l´escola.

Estan en procés de execució les obres de la nova escola bressol Tabalet, que es preveu que estiguin enllestides el curs que ve. L´Ajuntament ha destinat, dins l´exercici corresponent al 2002, la quantitat de 601.012,10 euros per a aquesta actuació.

Educació Infantil (2n. cicle i Primària

Al segon cicle d´Educació infantil i Primària hi ha inscrits uns 10.000 alumnes de 3 a 12 anys, 4.900 en centres públics i 5.100 en centres concertats.

Al llarg de tot l´any, i en especial durant els mesos d´estiu, l´Ajuntament ha estat treballant i treballa en els diferents centres a l´objecte d´adequar-los a les necessitats actuals i millorar-los. Aquestes obres de manteniment i millora responen a una planificació anual d´actuacions elaborada en funció de les demandes fetes pel centres a l´inici del curs anterior. Concretament, durant l´any 2002, s´han destinat als centres públics d´educació infantil i primària 402.678,11 euros, dels que 252.425,08 euros (el 62,68%) els dedicarà a manteniment d´edificis i instal·lacions, tant correctiu com preventiu o normatiu. La resta de 150.253,02 euros, es distribuiran en els següents centres i actuacions, segons estimació aproximada valorada pel Servei de Manteniment:

CEIP Àngela Bransuela

Obrir sortides alternatives aules P3 i P4 directament a l´exterior: 8.000 euros
CEIP Anxaneta

Arranjament barri blau i obres complementàries 4.900euros
CEIP Camí del Cros

Cobriment terrassa entre passadissos 9.900 euros
CEIP Camí del Mig

Posar mosquitera finestra cuina
Addició panels tancat al C. Pau Claris
Fixar bàsquet al paviment
Instal·lació escalfador aigua cuina
Modificar part mur C. Pau Claris Total 6.500 euros
CEIP Cirera

Instal·lació gas i aigua calenta a la cuina
Canvi radiadors calefacció antics
Modificació llums vestidors
Instal·lació radiadors vestidors
Instal·lació automatisme porta d´entrada Total 16.100 euros
CEIP Germanes Bertomeu

Canvi enrajolat cuina i menjador
Instal·lar protecció flourescents menjador
Cortina divisòria direcció Total 7.100 euros
CEIP La Llàntia

Ampliació instal·lació d´alarma
Instal·lació elèctrica ordinadors parvulari
Remodelació dutxes Total 14.700 euros
CEIP Les Aigües

Adaptació aixetes 2 lavabos
Remodelació cuina Total 12.500 euros
CEIP Angeleta Ferrer

Canvi balconera classe 4t
Modificació lavabos alumnes
Arranjar sostre sala fotocòpies Total 13.600 euros
CEIP Menéndez y Pelayo

Col·locació tanca separació VIMACO
Instal·lació porter electrònic Parv.
Canviar terra vestíbul i porxo planta baixa Parv. Total 7.800 euros
CEIP Josep Monserrat

Instal·lació radiador sala visites i aules EE
2ª fase remodelació serveis planta baixa
Ampliació alarma aula d´anglès-música Total 14.400 euros
CEIP Josep Manuel Peramàs

Instal·lació endolls pista 1.600 euros
CEIP Rocafonda

Renovació bastiments i portes parvulari 5.800 euros
CEIP Tomàs Viñas

Canvi persianes exteriors
Posar molles portes serveis
Canvi sirena edifici parvulari Total 11.500 euros
CEIP Torre Llauder

Intercomunicador 2 edificis
Automatització timbre entrades i sortides
Aixecar tanca pati del passatge Total 5.000 euros
CEIP Vista Alegre

Substitucions bastiments 1.800 euros


——————————————————————————–


141. 200 euros

D´aquest bloc de millores quedarien per distribuir 9.053,02 euros, que es calcula com imprevistos, obres complementàries, etc. dins les mateixes actuacions.

En el transcurs del curs passat, l´Ajuntament va construir uns nous vestuaris en el Camp de Futbol pla d´en Boet, amb una inversió de 435.391,89 euros. Aquesta instal·lació serà utilitzada tant per l´escola com pel Patronat d´esports, combinant horaris d´utilització dels espais.

A més amés del pressupost global que es destina als CEIP s´ha de comptar amb les actuacions directes del personal de la Brigada del Servei de Manteniment, en quant a actuacions directes de manteniment, com a ma d´obra, actuacions de jardineria, trasllats interiors de mobiliari, actuacions en el patis i desguassos, trasllat i instal·lació de materials per festes, etc.

El Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dins el seu compromís pel 2000-2003 de destinar 90.151,81 euros per cada un dels 4 anys a obres de RAM (reforma, millora o ampliació) a primària, ha dut a terme la tercera part de substitució de finestres i obres complementàries al CEIP Germanes Bertomeu, desconeixent en aquests moments l´import de l´actuació per aquest any.

Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria

Els estudiants d´Educació secundària Obligatòria, de Batxillerats, de Cicles formatius de grau mitjà i grau superior i dels Programes de garantia social seran aproximadament uns 4.500 alumnes matriculats als centres públics i 4.700 als centres privats.

L´Institut Municipal d´Educació, ha destinat, dins el pressupost corresponent al 2002, la quantitat de 150.573,47 euros per manteniment, millores i inversió a l´IES Miquel Biada, en que s´han efectuat diferents millores a l´edifici, i nova adquisició o reposició de maquinària, instal·lacions, mobiliari i equips informàtics.

A més a més, el Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme unes obres de remodelació i arranjament de dues façanes i el porxo d´entrada de l´IES Puig i Cadafalch, desconeixent l´import exacte, però que considerem de l´ordre de 100.000 euros.

També en aquest mateix centre, el Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha de construir un gimnàs, llargament reivindicat pel mateix centre i l´Ajuntament. Inicialment, hauria d´haver estat construït a inici de curs, però les obres encara no s´han iniciat.

Una darrera novetat, es la posada en funcionament l´Escola Oficial d´Idiomes, provisionalment a l´IES Damià Campeny, donat que encara no s´han iniciat les obres de remodelació de l´edifici dels antics jutjats, cedit per l´Ajuntament per ubicar-hi l´escola. S´impartiran 1r. i 2n. curs d´anglès, francès i alemany.