2- LA TEORIA DE LES NECESSITATS INFANTILS


Des de la perspectiva de la piràmide de Maslow (Abraham Maslow, 1968) que estableix una escala de necessitats humanes fins a la definició de Félix López (López,1995) ja no es tracta només d´intervenir per pal·liar el dany i per al correcte desenvolupament de l´infant, a més a de ser amb l´objectiu de que n´obtingui la seva satisfacció, amb qualitat, aconseguint una harmoniosa cobertura de les seves diferents necessitats i possibilitant la seva autorealització.

Partim del que hauria d´estar garantit per a detectar la seva carència. A més gran desatenció més s´augmenta el risc de patir maltractament.

Definim les necessitats infantils com aquelles que han de tenir satisfetes per assegurar un òptim desenvolupament bio-psico-social, en les diferents etapes evolutives.

{.C}{N}2.1-. detecció de necessitats infantils{N}

Per poder detectar possibles situacions de risc, cal tenir clars quins punts es consideren claus i/o mínims pel correcte desenvolupament dels infants i adolescents. En aquest sentit aquestes llistes són unes guies que poden donar una mica de llum a la detecció de possibles situacions de maltractament.

 
Necessitats infantils
{.D}{N} Necessitats físiques: {N}
1. Alimentació, vestit adequat, higiene i son
2. Protecció de riscos reals i integritat física
3. Cura adient pel manteniment o el restabliment de la salut.


-{N}Necessitats cognitives:{N}
1. Activitat física exploratòria i estimuladora. Estimulació sensorial. Provisió de noves experiències.
2. Estimulació del desenvolupament evolutiu.
3. Comprensió de la realitat i dels aprenentatges no formals, mitjançant l´observació i l´activitat conjunta amb l´adult.
4. Formació i educació integral


-{N} Necessitats emocionals i socials:{N}
1. Interacció espontània i gratificant amb les figures parentals.
2. Seguretat emocional; recolzament i seguretat emocional en la relació amb els pares.
3. Afecte i aprovació.
4. Disposició de models adults d´actuació i de imitació sans i accessibles.
5. Disposició de figures d´autoritat adients. Disciplina, guia i orientació de la conducta del nen/a.
6. Control consistent i adient a l´edat.
7. Ensenyament adient i progressiu per tal de desenvolupar els límits adaptats al comportament.
8. Ajut per l´adquisició d´hàbits de conducta personal i social.
9. Transmissió de valors.
10. Disposició d´una xarxa de relacions socials, lúdiques i d´interacció amb l´entorn.
11. Participació i autonomia progressives. Oportunitat i reforç per l´adquisició gradual de l´autonomia.
12. Ajut per la resolució de problemes en la socialització.
13. Protecció i resposta adequada davant de les pors subjectives del menor..{.D}{.C}