21/07 S’obre el tràmit d’inscripció prèvia als ajuts per a persones autònomes i empresàries

Tipus: Tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris
Convocatòria: Ajut extraordinari directe de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19
Adreçat a persones autònomes (empresaris i professionals) i empreses no financeres de qualsevol sector d’activitat econòmica excepte la secció K (AA financeres i d’assegurances) i la U (AA d’organitzacions i organismes extraterritorials)
Descripció: Tràmit previ per a poder optar a un ajut extraordinari i directe.

Les persones que s’hagin inscrit seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altra tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixen a les convocatòries. El fet de presentar-la abans no atorga preferència.

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per Ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Les persones que en siguin beneficiàries hauran de mantenir l’activitat fins el 30/06/22.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de juliol 2021 (a les 09.00H) fins 30 de juliol 2021 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE ECO/153/2021
Enllaç: Canal Empresa