3-1. La desprotecció i els maltractaments infantils, procés valoratiu

(* La descripció de les tipologíes dels maltractaments i els seus indicadors es desenvolupen en l´apartat específic de
MALTRACTAMENTS
)
El maltractament infantil és una de les formes de desprotecció infantil, però no és l´única, donat que aquest concepte és més ampli.
Entenem que un infant està en risc de desprotecció quan en el seu entorn familiar i social hi ha una situació de crisi que pot afectar negativament, o bé limitar de manera significativa la capacitat dels pares/responsables legals a l´hora de proporcionar-li la cura i atenció necessàries, i a llarg termini, ocasionar-li situacions de desprotecció infantil.

Diferenciem 4 tipus de situacions de desprotecció infantil:
1. Impossibilitat temporal o definitiva dels pares/responsables legals per exercir els deures de protecció i absència de familiars que es puguin fer càrrec de l´infant.
Els motius són: mort del/s progenitor/s o responsables legals, empresonament, malaltia física, mental o toxicomanies incapacitants, etc.


-2.Incompliment total dels pares/responsables legals dels deures de protecció.
Els motius són: renúncia o no reconeixement de maternitat/paternitat, abandonament total de l´infant, etc.


-3.Tracte inadequat (per acció o omissió) dels pares/responsables legals vers els seus fills/es.
Situacions de maltractament/abandonament infantil: maltractament i/o abandonament físic, maltractament emocional, abandonament emocional, abús sexual, corrupció per models parentals asocials, maltractament prenatal, incapacitat parental de control de la conducta de l´infant/adolescent, etc.


-4.Les situacions de “tracte inadequat” poden presentar diferents nivells de gravetat:
{.d}A) Situacions de maltractament/abandonament infantil de gravetat elevada:
{.q}Aquelles situacions que han provocat, o es preveu que provocaran, a curt termini, un dany significatiu en l´infant/adolescent, ja sigui a nivell físic, psicològic, cognitiu i/o social, i com a conseqüència el seu desenvolupament pot trobar-se seriosament afectat, de manera que pugui necessitar tractament intensiu especialitzat.
Són exemples d´aquestes situacions:
– Abús sexual confirmat
– Renúncia dels progenitors/responsables legals
– Infants amb síndrome alcohòlic-fetal o d´abstinència
– Menors induïts a cometre actes delictius, prostitució o explotats sexualment
– Menors amb necessitats bàsiques desateses o que pateixen alguna tipologia de desprotecció
Dins de les situacions de desprotecció infantil de gravetat elevada, hi trobem:
a) Maltractament/abandonament greu amb mesura de separació (desemparament)
b)Alt risc de desemparament{.q}


-B) Situacions de maltractament/abandonament infantil de gravetat moderat:
La situació ha provocat, o bé es preveu que provocarà un dany important en l´infant/adolescent a nivell físic, psicològic, cognitiu i/o social. Malgrat això, s´ha de tenir en compte que:
{.q}El desenvolupament de l´infant/adolescent no es troba compromès ni aquest requereix tractament intensiu especialitzat (tractament mèdic i/o psiquiàtric, programes específics, etc.).


-El dany actual o potencial en el desenvolupament de l´infant/adolescent és important, però el pronòstic de recuperació familiar sembla positiu donat que els progenitors/responsables legals mostren consciència de la problemàtica i bona predisposició i voluntat a col·laborar amb els serveis per millorar la situació familiar i del menor.{.q}


-C)Situacions de maltractament/abandonament infantil de gravetat lleu:
La situació no ha provocat ni es preveu que provocarà un dany en l´infant/adolescent a nivell físic, psicològic, cognitiu i/o social, o bé, si ha ocasionat algun dany, aquest no és significatiu (no afecta de manera rellevant el seu desenvolupament), ni es preveu que ho serà en un futur. {.d}

Incapacitat dels pares/responsables legals de protegir a l´infant/adolescent de les agressions o del tracte inadequat d´altres persones
Situacions en les quals els progenitors/responsables legals es mostren passius o incapaços a l´hora de protegir als menors de les situacions de maltractament i/o abandonament de gravetat moderada o elevada

Maltracte institucional (Linares, 2002)
Es produeix quan una institució de serveis fracassa en l´exercici de les seves funcions específiques o genera malestar a l’usuari que, suposadament, hauria de beneficiar-se d´elles.

En el camp que ens ocupa, el maltracte es pot produir per carència, insuficiència o negligència, quan els recursos disponibles no són suficients per atendre el problema amb raonables perspectives de resoldre´l.

Però més greus són aquelles altres situacions en que el maltracte institucional es produeix per deformacions ideològiques, que introdueixen principalment els professionals quant les funcions controladores dominen per sobre les terapéutiques, impedint que aquestes s´exerceixen amb fluïdesa i eficàcia.

Definim en aquest context l´activitat terapèutica com tota aquella activitat estructurada tendent a introduir canvis que disminueixin el patiment.

I les institucions d´atenció a la infància, com context articulat de l´actuació d´aquests professionals, que han de participar del mateix objectiu orientant-se a propiciar el canvi terapèutic.
El control, a diferència de la teràpia, és una activitat eminentment estàtica en les seves dues accepcions més comuns: vigilància i domini, i ha d´estar supeditat estrictament a la teràpia . (pàg. 82).