3.1. Prestacions permanents per al pagament del lloguer

AQUESTA PRESTACIÓ ÉS INCOMPATIBLE AMB LA PRESTACIÓ DE LA RENDA BASICA D’EMANCIPACIÓ (RBE – joves entre 22 i 30 anys) PER AL MATEIX ANY I AMB LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ESPECIAL URGÈNCIA PER ALS MATEIXOS MESOS.{J}{.q}QUE SÓN?
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere .
Aquestes prestacions s’atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.


A QUI ESTAN DESTINADES?
A persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent.

No poden ser perceptores d’aquestes prestacions:
Les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau (pares, fills i nets), amb les persones arrendadores o amb qualsevol altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels/de les seus/seves socis/sòcies o partícips.

-Les persones que siguin titulars d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.


QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR LES PERSONES SOL·LICITANTS?
Els requisits que han de complir són:
Estar en risc d’exclusió social.

-Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

-Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

-Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.

-Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en alguna entitat de crèdit.
Les persones beneficaries dels ajuts al pagament del lloguer reconeguts en la convocatòria del 2009, aprovada a l’empara del Decret 244/2005, de 8 de novembre, passen a ser perceptors d’aquestes prestacions permanents sempre que compleixen aquests requisits i els de la resolució de convocatòria anual.{.q}

{N}MÉS INFORMACIÓ{N}:
{.Q}{N}Informació general{N}. {H}CLIQUEU AQUÍ{|}http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/menuitem.edd3bb27181157c76167dd21b0c0e1a0/?vgnextoid=bacf2c8c8f2a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bacf2c8c8f2a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
Article anteriorALERTA METEOROLÒGICA per pluges
Article següent3.2  RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ (RBE)