3.2  RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ (RBE) • 1- QUÈ ÉS ?

  Es tracta d’una prestació adreçada als joves d’entre 22 i 30 anys, i la poden rebre:


  • 1.  Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent:


   • 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

 • 2. Els que s’han d’emancipar, i que en la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fa menys de tres mesos que l’han signat:


  • 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

  • 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança.

   Aquesta quantitat s’ha de retornar en finalitzar l’últim dels contractes d’arrendament successivament formalitzats, en el termini de quatre anys des del reconeixement de l’ajut, o quan es deixi de rebre la renda d’ emancipació.

  • 120 €, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l’arrendament, per a les despeses de la seva tramitació.

  • 3. Els que s’han d’emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer:

   En aquest cas, el sol·licitant rebrà una resolució provisional i tindrà un termini de tres mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació de resolució, per presentar una nova sol·licitud acompanyant la documentació corresponent.
  Quines són les característiques d’aquesta prestació?


  • És una prestació de caràcter individual. En el cas que hi hagi més d’un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.

  • Es podrà sol·licitar un reconeixement provisional del dret a aquesta prestació abans d’arrendar un habitatge.

   En aquest cas, la resolució provisional tindrà una validesa de 3 mesos, comptats a partir de la seva notificació.

   Transcorregut aquest termini, el/s beneficiari/s hauran de presentar una nova sol·licitud i aportar la documentació corresponent, per tal que l’òrgan competent faci la resolució definitiva.

   En aquest cas, es tindrà dret a aquest ajut des del mes en que es presenti el contracte de lloguer, sempre que coincideixi la data en que tingui efectes l’arrendament. En cas contrari, el mes d’ inici serà el corresponent a aquesta data.

  • En el cas que hi hagi més d’un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.

  • El pagament de la prestació de 210 € es realitzarà cada mes, a partir del mes següent a la seva sol·licitud, després de comprovar que l’arrendatari ha fet la transferència de la renda mensual a l’arrendador.

  • El préstec (600 €) i el cost de l’aval (120 €) només podran ser percebuts una única vegada, es concediran només per a contractes nous i sempre que la sol·licitud es faci en un termini màxim de tres mesos comptats des de la data del contracte d’arrendament. • 2- QUI LA POT SOL·LICITAR?

  Els joves que tinguin entre 22 i 30 anys que disposin d´una font regular d’ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 euros.

  S’entendrà que tenen una font regular d’ingressos:


  • Treballadors per compte d’altri

  • Treballadors per compte propi.

  • El personal investigador en formació.

  • Els perceptors d’una prestació social pública de caràcter periòdic.

  • Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d’antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos d’almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.

  • Ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge que es destini a domicili habitual i permanent.

  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu

   Els estrangers no comunitaris han de tenir la residència legal i permanent a Espanya.

  • No ser propietaris d’un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi per causes no imputables a l’interessat, o que el valor cadastral del metre quadrat útil de l’habitatge no superi l’import que s’especifica a les bases.

  • No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts tant del titular com de la seva parella) amb l’arrendador de l’habitatge habitual.

   Aquest mateix criteri és d’aplicació a la relació entre l’arrendador i l’arrendatari, quan el primer sigui una persona jurídica respecte a qualsevol dels seus socis o participants.

  • No ser titulars de béns i drets amb un valor, determinat d’acord amb la normativa de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, superior a 110.000 €. • 3- REQUISITS PER ACCEDIR-HI

  Per rebre aquesta prestació és imprescindible:


  • La domiciliació bancària d’aquesta prestació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores amb el Ministeri d’Habitatge.

  • La domiciliació bancària del pagament del lloguer, que únicament podrà efectuar-se per:


   • 1. Mitjançant transferència bancària

   • 2. Mitjançant el càrrec de rebuts domiciliats, en aquest cas caldrà aportar l’últim rebut domiciliat on s’especifiqui el NIF i el sufix que permeti identificar l’arrendador i la referència.
   En cas de ser més d’un els titulars del contracte d’arrendament de l’habitatge llogat en el que visqui el beneficiari de la renda bàsica d’ emancipació, caldrà que el pagament periòdic de la renda de lloguer es domicilií en un sol compte bancari, en una entitat de crèdit col·laboradora, de la qual al menys el beneficiari, o beneficiaris siguin titulars, sense perjudici de que ho siguin també la resta de titulars del contracte d’arrendament.

   La domiciliació bancària del pagament periòdic del lloguer haurà d’efectuar-se en la mateixa entitat de crèdit col·laboradora en la que s’hagin domiciliat les ajudes de la renda bàsica d’emancipació.

  • Estar al corrent del pagament periòdic del lloguer de l’habitatge objecte del contracte d’arrendament.

  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  • El manteniment d’aquesta prestació exigirà que es continuïn complint les condicions per al reconeixement del dret a rebre-la.

   Per a calcular els ingressos màxims no es computarà l’import de la renda bàsica d’emancipació, percebuda en l’anualitat corresponent.

  • Si es modifiqués alguna de les condicions, el beneficiari haurà de comunicar-ho immediatament a l’òrgan que li va reconèixer el dret a la prestació, per tal que resolgui el que correspongui i ho comuniqui al Ministeri d’Habitatge.
MÉS INFORMACIÓ: