3.3 Prestacions econòmiques d’especial urgència

1- QUÈ SÓN?
Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d’amortització hipotecària i s’atorguen per atendre situacions d’especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

2- QUI LES POT DEMANAR i A ON?
Les persones amb rebuts impagats de lloguer o d’amortització del préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats, sempre que compleixin les següents condicions:
{.q}Residir a Catalunya

-Tenir, la unitat de convivència de la qual formen part, uns ingressos mensuals, referits a l’any 2010, ponderats no superiors a 2,35 vegades l'{H}IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya){|}http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Taules_Iprem.jsp{H}

-Ser titular/s d’un contracte de lloguer d’un habitatge o tenir-lo cedit amb el consentiment escrit de l’arrendador/a segons els drets a què es refereixen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en relació amb els articles 15 , 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol , del codi de família, i els articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d’unions estables de parella, o ser titulars d’un crèdit hipotecari per a l’adquisició d’un habitatge.

-L’habitatge s’ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. S’entén com a tal ‘habitatge que constitueixi el seu domicili en el padró municipal i que estigui ocupat de manera permanent durant un mínim de nou mesos seguits a l’any, llevat causa justificada.

-Deure a un creditor/a privat/ada les rendes del lloguer o les quotes d’amortització de la hipoteca per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb l’informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats, en què es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.{.Q}
AQUESTA AJUDA ES TRAMITA DES DELS SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI ON ES RESIDEIX.

3-REQUISITS PER ACCEDIR-HI
Depenent de que la prestació sigui per pagar el lloguer o les quotes d’amortització del préstec hipotecar, s’han de complir també les següents condicions:
{.Q}A. Prestacions per pagar el lloguer
{.C}No tenir, la persona sol·licitant, cap habitatge en propietat a Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i del gaudi.

-Acreditar no poder satisfer els rebuts impagats del lloguer.

-No superar 950,00 € mensuals l’import de la renda del lloguer mensual que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació.

-Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims sis mesos anteriors al període per al qual se sol·licita la prestació.

-En el moment de presentar la sol·licitud el contracte de lloguer ha de tenir un temps de vigència superior a vuit mesos, o, en cas contrari, la persona propietària ha de garantir documentalment la renovació contractual.

-No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre de la unitat de convivència.
Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària quan la primera sigui un persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips{.C}

-B. Prestacions per pagar les quotes d’amortització del préstec hipotecari
{.C}No tenir, la persona sol·licitant, un altre habitatge en propietat.

-Acreditar no poder satisfer les quotes d’amortització d’un préstec hipotecari per a l’adquisició d’un habitatge de promoció privada.

-L’import de la quota d’amortització mensual que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no ha de superar els 1.200 € mensuals.

-La persona beneficiaria ha d’estar al corrent del pagament de les quotes d’amortització dels últims dotze mesos anteriors al període per al qual se sol·licita la prestació.{.C}{.Q}
{N}4- L’IMPORT MÀXIM DE LA PRESTACIÓ?
La quantia de la prestació es fixa d’acord amb el deute acreditat i d’acord amb l’informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats que intervenen en el cas, amb els límits següents:
{.Q}La quantia màxima de la prestació a atorgar és de 3.000,00 €

-El total de mensualitats per a els quals es pot demanar la prestació és com a màxim de dotze mesos, encara que els imports no sumin la quantia màxima anterior.{.Q}

4- MÉS INFORMACIÓ:{N}
{.Q}Informació general, {H}CLIQUEU AQUÍ{|}http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Serveis%20i%20tramits/Ajuts/Prestacions%20per%20al%20pagament%20del%20lloguer/Prestacions%20economiques%20despecial%20urgencia/docs/vpi_43_111340.pdf{H}


-Impresos i formularis:
{.C} Sol·licitud de prestacions econòmiques d´especial urgència:
{H}document PDF{|}http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Serveis%20i%20tramits/Impresos%20i%20formularis/Prestacions%20economiques%20despecial%20urgencia/docs/801%20Sol·licitud%20prestacions_2011.pdf

{h}document Word
-Sol·licitud de transferència bancària

Document en PDF


Document en Word
{.q}