Marc legal. Competències municipals i de la Generalitat de Catalunya

 
 

Xavier Latorre

4 de juny de 2004

 

DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

 


·       Definició del Domini Públic Hidràulic

·       Llera: Terreny cobert per les aigües en les màximes crescudes ordinàries.

·       Riberes: Faixes laterals de les lleres públiques situades per sobre del nivell d’aigües baixes.

·       Marges: Terrenys que llinden amb les lleres.

                      Zona deservitud: 5 m.

                      Zona de policia: 100 m.

 

CRITERIS HIDROURBANÍSTICS

 

·       Zona Fluvial: Cota de l’avinguda de 10 anys. Cap ús.

·       Sistema hídric: Zona ocupada pel cabal de 100 anys de període de retorn. Ús agrícola, recreatiu i zones verdes.

·       Zona inundable: Franja delimitada per l’avinguda de 500 anys. És prohibit d’urbanitzar i d’edificar.

 

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL vs. PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA

 

·       Informes urbanístics de l’ACA:

o     Abastament d’aigua: Justificació de l’existència de cabals d’aigua suficients.

o     Sanejament: Previsió d’evacuació i depuració d’aigües residuals i pluvials.

o     Hidrologia: No inundabilitat.

o     Afeccions mediambientals: Compatibilitat del planejament amb els criteris d’intervenció dels espais fluvials.

 

RÈGIM I PROCEDIMENT D’AUTORITZACIONS

 

·       Funcions de l’Àrea d’Ordenació de Domini Públic Hidràulic de l’ACA.

·       Procediment d’autoritzacions:

o     Obres de defensa, d’endegament o neteja de lleres. Projecte o plànols.

o     Obres de pas, desviament de lleres i obres de fàbrica en general. Projecte subscrit per tècnic competent.

o     Període d’informació pública

o     Resolució de l’expedient. Terminis.

 

AUTORITZACIONS D’OBRES DE PAS I COBRIMENTS

 

·       Obres de pas: Dimensionades per a Q500. Dimensions mínimes: 2x2 m. o O 2m.

·       Cobriments Estructures no desitjables. Només s’autoritzen en casos excepcionals.