Accions que realitza l´agent d´acollida itinerant • Atenció individualitzada:


  • Informar, orientar i derivar vers els recursos que el/la ciutadà/na té al seu abast i inicialment són prioritaris en relació a les necessitats expressades.

  • Proposem que l´agent d´acollida pugui concretar l´entrevista amb el/la ciutadà/na en les dependències municipals, a poder ser properes al padró municipal o a l´oficina d´atenció al ciutadà. • Coordinar-se amb els serveis i entitats que formen part del circuit d´acollida:


  • En funció dels acords que es donin en la definició del circuit d´acollida (Entenem el circuit d´acollida com un conjunt d´intervencions en les quals hi formen part els diversos serveis municipals: serveis socials, educació, salut, ocupació, formació d´adults, joventut, habitatge, etc. ), i on també s´hi poden incloure les entitats de suport (Càritas, Creu Roja, associacions d´immigrants, etc.), quedarà reflectit el paper que cadascun dels agents assumeix en aquesta coordinació.

  • Entenem que és important que quan es detectin informacions susceptibles de ser conegudes per l´agent d´acollida, aquestes es facilitin per tal de poder realitzar una millor orientació. A la vegada, també entenem que l´agent d´acollida ha de facilitar la informació que pugui ser d´interès als agents del circuit implicats per a poden planificar amb visió preventiva. • Participar a les sessions de benvinguda:


  • L´objectiu d´aquestes sessions és donar la benvinguda als/a les ciutadans/es, a la vegada que exposar quin és el circuit d´acollida municipal i l´itinerari que poden seguir (cursos de coneixement de l´entorn i cursos de català).

  • Facilitarem el tríptic d´acollida (en cas que l´ajuntament en disposi).

  • Aprofitarem per animar a les persones que hi assisteixen que per al curs de coneixement de l´entorn portin algú encara que no hagi assistit a la sessió de benvinguda que considerin que li pot ser útil.

  • Per a la seva realització, entenem que cal designar un càrrec polític municipal per a donar la benvinguda i l´agent d´acollida exposarà la resta del contingut.

  • Caldrà acordar amb l´ajuntament: el càrrec polític referent, la temporalitat en que es realitzen, com convoquem als ciutadans i l´espai. • Realitzar els cursos de coneixement de l´entorn:


  • Pretenem promoure l´autonomia dels/les ciutadans/es i la seva implicació a la vida municipal.

  • Es tracta de 5 o 6 sessions de 2 hores, a determinar.

  • Els àmbits que es treballaran són:

   Catalunya (àmbit geogràfic, característiques sòcioeconòmiques, cossos de seguretat, història, etc.).

   Serveis públics d´abast municipal, comarcal, autonòmic i estatal (empadronament, salut, educació, formació d´adults, ocupació, serveis socials, habitatge, etc.).

   Aspectes laborals (estatut dels treballadors, tipologia de contractes, nòmines, seguretat social, prestacions, recursos per buscar feina, sindicats, etc.).


   Llei d´estrangeria (informes d´arrelament, informes d´habitatge, tipus de permisos, renovacions, etc.).


   Drets i deures fonamentals (drets i deures, reciclatge, ordenances de civisme, igualtat de gènere, homologacions de títols universitaris i de conduir, etc.).


   Societat catalana (llengua, cultura, festes, tradicions, gastronomia, associacionisme, etc.).  • Disposem d´eines elaborades amb altres plans territorials dels Consells Comarcals de la província de Barcelona que ens serveixen de marc, però caldrà adaptar-les a la realitat de cada municipi.

  • Oferim la possibilitat que els agents que formen part del circuit d´acollida puguin intervenir-hi, sempre en relació als acords presos; entenem que la seva participació pot servir per visualitzar els agents locals i per facilitar un primer contacte amb el/la ciutadà/na.

  • S´aprofitarà per facilitar la guia d´acollida (en cas que en municipi en disposi).

  • Caldrà acordar amb l´ajuntament: el/s tècnic/s municipal/s referent/s per adaptar el material, la temporalitat en que es realitzen, com convoquem als ciutadans i l´espai. • Participar en altres programes relacionats amb l´acollida:


  • En el cas que hi hagi altres programes relacionats amb l´acollida, com poden ser de suport al reagrupament.

  • Comentar que en el marc del projecte TET (Transició Escola Treball) que gestiona el Consell Comarcal a través de l´Oficina de Serveis a la Joventut, existeix un grup de treball anomenat Joves Immigrants. En aquest grup ha sorgit la proposta de treballar l´acollida dels joves, però tot just estem refent-la. En funció del seu desenvolupament podríem disposar d´una línia de treball paral·lela que treballés amb joves.