Agermanaments de Ciutats Europees 2004

El programa d’Agermanament de ciutats fou creat l’any 1989 com a resultat d’una iniciativa del Parlament Europeu, encara que la idea originària data de l’etapa posterior a la Segona Guerra Mundial (cooperar entre municipis per tal de refer l’Europa de postguerra). Actualment, les convocatòries de propostes en l’àmbit dels agermanaments de ciutats pretenen reforçar els vincles existents entre municipis i portar a terme noves iniciatives d’agermanament mitjançant subvencions. Objectiu La convocatòria per a l’any 2004 (DOCE C-283, 26.11.2003) té com a objectiu encoratjar les activitats i accions que contribueixin a l’apropament dels pobles i al reforç de la consciència europea. L’acció d’agermanament es centra a consolidar el diàleg entre ciutadans de la Unió Europea amb la finalitat d’estimular una ciutadania europea activa i participativa. Accions – Trobades entre ciutadans de ciutats i municipis agermanats. – Conferències de temàtica europea relacionada amb els agermanaments i seminaris de formació i informació per a responsables d´agermanaments. Beneficiaris Tipus d’entitats: Ciutats i municipis. Altres nivells de govern local i regional. Federacions/associacions d’autoritats locals. Zones elegibles: Estats membres de la Unió Europea. Països que es preveu la seva adhesió a la UE l’1 de maig de 2004 (Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia i República Txeca). Tipus d’accions 1)Trobades entre ciutadans.  

Les trobades entre ciutadans han de fomentar l´intercanvi d´experiències, debats i totes les iniciatives adreçades a incrementar la consciència europea entre els participants, ampliant el coneixement, el respecte i la consideració mútua. S´ha d´adjuntar un programa pedagògic que permeti un intercanvi actiu entorn a un d´aquests dos temes: -Assumptes europeus en sentit ampli. -La diversitat cultural a Europa. Es dóna prioritat a les següents categories: a) les trobades que incloguin municipis candidats a l’adhesió o nous estats membres de la UE; b) les trobades relacionades amb la preparació i la conclusió de nous acords d’agermanament; c) les trobades entre ciutats i municipis agermanats en desavantatge per raons geogràfiques; d) les trobades en las quals participin petits municipis (de menys de 5000 habitants); e) les trobades multilaterals; f) les trobades amb participació majoritària de joves; g) les trobades amb participació majoritària de membres de col·lectius desafavorits. 2) Conferències temàtiques i seminaris de formació. Les conferències temàtiques han d´estar relacionades amb l´agermanament entre ciutats, reforçar la consciència europea i facilitar l´intercanvi d´experiències a escala local. Hauran d´incloure un programa pedagògic i tractar algun dels temes europeus més importants. La Comissió donarà prioritat a: a) les conferències temàtiques en les que participin municipis de països candidats a l´adhesió o dels nous estats membres de la UE; b) les conferències temàtiques en les que participin representants de varis municipis; c) els seminaris de formació que participin representants de municipis de països candidats o dels nous estats membres de la UE;d) els seminaris de formació que tractin la comunicació intercultural en el marc dels agermanaments. Finançament 1. Trobades entre ciutadans: Les subvencions es concediran aplicant barems globals per a les despeses d’organització i de viatge. L’import mínim de la subvenció és de 2.000 euros per projecte, i el màxim de 20.000 euros. 2. Conferències temàtiques i seminaris de formació: El cofinançament per a les conferències i els seminaris no podrà superar el 50% de les despeses subvencionables. L’import mínim és de 2.000 euros i el màxim de 50.000 euros per projecte. Terminis de presentació de les sol·licituds – Primera fase: el 15 de desembre de 2003 per a les accions que comencin entre l´1 d´abril i el 15 de maig de 2004. – Segona fase: el 16 de gener de 2004 per a les accions que comencin entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2004. – Tercera fase: el 18 de febrer de 2004 per a les accions que comencin entre el 16 de juny i el 31 de juliol de 2004. – Quarta fase: el 2 d´abril de 2004 per a les accions que comencin entre l´1 d´agost i el 30 de setembre de 2004. – Cinquena fase: l´1 de juny de 2004 per a les accions que comencin entre l´1 d´octubre y el 31 de desembre de 2004. Pàgina web del programa
Web d’Agermananents Europeus