(Agost 2021) Subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional
Adreçat a empreses o entitats privades (persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils o les entitats privades sense ànim de lucre) amb programació de música en viu i sales de concert per la modalitat b)
Ajuntaments i ens que en depenen per la modalitat a)
Descripció:
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional.
L’activitat subvencionable s’ha d’haver iniciat a partir de l’1 de juny del 2020, i ha d’haver finalitzat entre l’1 d’octubre del 2020 i el 30 de setembre del 2021, tots dos inclosos.
És compatible amb ajuts d’altres administracions pel mateix objecte.

L’import de la subvenció es determina prenent com a base el total de les despeses subvencionables (màxim el 80% de les despeses), amb un límit de 30.000 euros per concert, sobre el qual s’aplica un percentatge igual a la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de valoració (els trobareu a la Resolució)

La quantia màxima de l’ajut és de 45.000 euros.

S’han d’inadmetre les sol·licituds de subvenció d’un import inferior a 3.000,00 euros. Així mateix, s’han de denegar les sol·licituds que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 3.000,00 euros.


En queden exclosos, a tots els efectes, els concerts següents:
a) Els que no tinguin un mínim de 200,00 euros de despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable.
Als efectes d’aquestes bases, s’entén per festival, cicle, temporada i programació estable el conjunt de concerts que es desenvolupen durant un període delimitat sota una mateixa línia programàtica. No s’accepten les agrupacions de concerts solts.
c) Els que formin part de les programacions estables d’ajuntaments i ens públics que en depenen.
d) Els que formin part dels programes de festa major.
e) Els destinats al ball del públic assistent.
f) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d’una mateixa formació musical. Als efectes d’aquestes bases, es considera programació estable o regular la programació de concerts d’una mateixa formació més de sis vegades en el projecte presentat o quan una mateixa formació representi el 50% o més del total de la programació presentada.
g) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d’alumnat i professorat organitzats en centres educatius.
h) Els que no estiguin oberts al públic en general.
i) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts i les sessions habituals de discoteca a la sala.
j) Els concerts que s’hagin contractat a través de l’eina Programa.cat.
k) Els concerts destinats a la participació activa del públic a l’escenari.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 26 d’agost al 14 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la RESOLUCIÓ CLT/2370/2021)
Enllaç: Cliqueu aquí