Servei d’atenció a les persones grans i/o amb dependència

Aquest Servei dóna suport directe als EDAS amb un equip de professionals, treballadors/es experts en el desplegament de la Llei de Dependència. Son usuaris d’aquest servei els serveis socials dels ajuntaments, els centres residencials de gent gran i altres serveis especialitzats.

Llegir més…

El Servei realitza les següents tasques:

  • Validació, verificació, realització, tramitació i seguiment de PIAS (plans individuals d’atenció)
  • Formació, assessorament i treball coordinat amb els EBAS de la comarca
  • Resolució d’incidències
  • Participació en el grup motor d’elaboració del protocol d’abordatge del maltractament de gent gran
  • Seguiment de la implantació del protocol de seguiment de PIA
  • Informació, assessorament i orientació a les persones dependents i als seus familiars
  • Informació, assessorament i coordinació amb els/les treballadores socials de les residències de gent gran i altres serveis especialitzats
  • Informació, assessorament i coordinació amb els/les Treballadores dels EBAS
  • Seguiment del Programa informàtic de gestió d’expedients JAVAJAN
  • Tramesa i control de sol·licituds, acords PIA signats, documentació complementària i incidències entre l’àrea bàsica i el Departament de Benestar Social i Família

Drets dels usuaris

Gent Gran: Tenir atenció presencial d’un/a professional gestor/a de dependència que presti  atenció especialitzada a les demandes d’atenció a la dependència: informant, assessorant, elaborant i fent seguiment dels PIAs amb els tràmits burocràtics corresponents.

Persones amb dependència: Rebre un servei de qualitat.

Maltractament a la gent gran: Rebre la informació necessària per elaborar els Plans Individuals d’Atenció (PIA). Rebre assessorament sobre el desplegament de la llei de dependència.

Normativa de referència

Origen de la competència:

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència ; Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Normativa reguladora específica:

Suport tècnic especialitzat en l’elaboració dels PIAs (pla individual d’atenció)

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament (menor de 20.000 hab.)  per a la prestació del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis Socials Bàsics

Guia territorial d’intervenció en el maltractament a les persones grans I FORMACIÓ ALS PROFESSIONALS DEL SECTOR DE LA GENT GRAN / Convocatòria de subvencions als ajuntaments per cobrir places de residencia urgent i temporal per a persones grans

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament  per a la prestació del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis Socials Bàsics

Referent comunitari

Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis (CP).

Responsable tècnica: Teresa FernándezResponsable política: Meritxell Romero
Àrea orgànica: Equitat i Acció Social
Contacte: teresa.fernandez@ccmaresme.cat
Tel: 93 741 16 10
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Amb cita prèvia

banner15junycaminadapopular.png

Manifest: 1 d’octubre de 2022, Dia Internacional de la Gent Gran

Llegiu el Manifest


El maltractament a les persones grans: un tema tabú / un repte de present

A les persones grans també els afecta el maltractament. De fet, la seva vulnerabilitat, moltes vegades associada a l’edat avançada, la solitud i la dependència física i/o emocional fa que es trobin en situacions tot sovint no desitjades.

Els professionals que en el nostre dia a dia acompanyem a les persones grans i treballem per tal de poder facilitar el seu recorregut vital, hem d’estar preparats per afrontar aquests tipus de situacions. La formació continua, el treball en equip i multidisciplinari, i la implicació en la nostra feina haurien de convertir-se en eines amb les que poder afrontar aquesta problemàtica. De la mateixa manera, cal que continuem treballant per sensibilitzar i dotar de recursos al conjunt de la societat, per prevenir i evitar que el maltractament es materialitzi.

La persona gran té el dret a decidir sobre com vol viure la seva vida,  a ser tractada amb el mateix respecte i dignitat que qualsevol altre ciutadà. Té el dret de ser acompanyada i protegida en el cas que estigui incapacitada cognitivament. Es tasca de tots, no normalitzar actituds i situacions que puguin provocar-los malestar. Cal aprendre sovint a treure’ns el drap dels ulls i  denunciar situacions que generen patiment. S’ha d’entendre la denúncia com una eina més de canvi i transformació social i que la vulneració de drets no quedi impune.