Ajut a la contractació laboral de persones de 30 anys o més en cas de dones i persones en situació d’atur de llarga durada, + 45 anys o més en cas d’homes (diferent 30 Plus)

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOCCONT30IMES)
Adreçat a persones físiques o jurídiques privades, comunitats de béns, cooperatives de treball associat, entitats sense ànim de lucre, així com associacions i fundacions
Descripció:

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat a partir de la
seva concessió i el 20% restant un cop l’acció s’hagi justificat.

Serà subvencionable la contractació mitjançant un contracte laboral a temps complert indefinit.
No són subvencionables els contractes de relleu, d’interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes en pràctiques.

No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

Els contractes han d’estar dirigits a:

– Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada. S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.
– Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

La selecció de les persones destinatàries la realitzarà la persona o entitat beneficiària mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre mitjà de selecció que consideri adient.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball.
La documentació de sol·licitut està disponible en l’article 9 de la convocatòria.

Màxim es poden formalitzar 5 contractes per aquesta línia, però no poden superar el 50% de la plantilla. Quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Se subvencionen els contractes iniciats a partir del 30-12-2021.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 10 de gener (09:00H) fins al 31 de maig (15:00H) de 2022
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a l’ORDRE EMT/214/2021)
Enllaç: Servei d’Ocupació de Catalunya