Ajuts a projectes d’ R+D entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Línies de subvencions destinades a impulsar empreses catalanes amb projectes d’R+D col·laboratius i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO
Adreçat a petites i mitjanes empreses amb base operativa a Catalunya i empreses emergents (start ups) tecnològiques.
Descripció: Es diferencien dues línies:

Línia 1. Realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (Projectes INNOTEC).
– Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada d’entre 50.000 euros i 200.000 euros.
– La despesa subvencionable acceptada de l’empresa líder -si el projecte té co-participants- no podrà superar el 70% de la despesa subvencionable acceptada total del projecte. El pagament de l’ajut es realitzarà directament a cadascuna de les empreses participants.
– La despesa del/s soci/s que son desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO no podrà superar el 50% de la despesa subvencionable acceptada total del projecte.
– Els projectes s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data.

Les despeses subvencionables són les següents:
Despeses de personal contractat per l’entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar (queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques, i el personal vinculat a les tasques administratives i de gestió del projecte). Per al personal de les empreses, es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.
Per al personal dels desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i acreditats es podrà imputar una dedicació del 100% de la jornada laboral.
Únicament es considerarà subvencionable el personal en nòmina de l’entitat sol·licitant.
Despeses de col·laboracions externes, entre d’altres: Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual, únicament si la beneficiària és una
empresa. Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny, únicament si la beneficiària és una empresa. Assajos i proves de laboratori, únicament si la beneficiària és una empresa.
Despeses de consultoria i assessorament lligades al projecte: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, i altres similars.
Despeses indirectes.
En cap cas es consideraran subvencionables les despeses de lloguer dels espais habituals on es dugui a terme el projecte de la infraestructura tecnològica.

Les quanties varien en funció de la mida de l’empresa i la tipologia d’actuació, subvencionant del 50 al 100% del projecte. Per a consultar el vostre cas, cliqueu aquí (pàg 19/30)
Els criteris de ponderació es troben a la pàg. 20/30 de l’Ordre.


Línia 2. Accions per impulsar empreses emergents (start-up) en fase inicial amb tecnologia pròpia. S’entén per tecnologia pròpia l’aplicació pràctica del coneixement del qual disposa l’empresa per tal de generar nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit d’un procés d’adquisició via transferència de tecnologia pel qual l’empresa disposa dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial.
– Que s’hagin constituït entre 18 mesos i un dia abans de la publicació de la convocatòria.
– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un potencial de creixement alt.
– Que els emprenedors tinguin mínim un 51% del control de l’empresa.
– El finançament rebut fins a data d’avui -comptant subvencions i préstecs no garantits- sigui inferior a 250.000 euros.

Es considerarà subvencionable totes aquelles inversions necessàries incloses en el pla d’empresa, amb despesa mínima de 100.000 euros que es facin efectives des del moment de tancament de la convocatòria fins a 24 mesos posteriors. La subvenció pot ser, com a màxim el 74% del cost total de la inversió (74.000 euros).
Despeses de personal contractat o de nova contractació en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
Contractació de serveis a tercers.
Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
Altres despeses relacionades com lloguer d’espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d’altres despeses associades a la execució del pla de negoci.
Despeses indirectes.

Aquesta línia també contempla un ajut en espècie: l’assessorament per part d’experts valorat en 1.000 euros.
Els criteris de ponderació es troben a la pàgi 24/30 de l’Ordre.

Un 80% de l’ajut econòmic atorgat es pagarà en la modalitat de bestreta una vegada rebuda la resolució de concessió.

——————————————————

Per ambdues línies, el procés de concessió és de concurrència competitiva (per criteris de valoració).

Es recomana llegir l’Ordre sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits i justificacions per a cada línia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 22 de juny (09:00H) fins a 30 de juliol (14:00H) de 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a les Bases Reguladores de l’ORDRE EMT/1791/2021)
Enllaç: Canal Empresa