Ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació del Consell Comarcal del Maresme

Últim dia de presentació d’instàncies: 9 de març de 2009

 
Anunci de la convocatòria i Bases específiques
– 
Bases generals
– 
Model d’instància Els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 Bases generals publicades a: – BOP núm. 74 de 26/03/08 – DOGC 5101 de 1/04/2008 Bases específiques publicades a: -BOP núm. 1 de data 01/01/09 -DOGC núm. 5303 de data 23/01/09 -BOE núm. 41 de data 17/02/09 L’últim dia per presentar instàncies és el 9 de març de 2009