Antics preceptors amb canvis en la Unitat de Convivència


Qui són?

Els antics perceptors amb canvis en la unitat de convivència (U.C), són aquells sol·licitants que l´any 2008 van rebre l´ajut però durant el 2009 hi ha hagut algun canvi en la U.C . Pot ser el cas de naixement d´un fill/a, repatriació de la família, defunció d´una persona, canvi de domicili, que un fill ara sigui major d´edat… En aquest cas han de complimentar la sol·licitud MODEL 2 i aportar tota la documentació que es requereix.


Documentació que han de presentar els antics perceptors si hi ha hagut algun canvi en la U.C:

Juntament amb la sol·licitud {H}MODEL 2{|}./ARXIUS/2009/HABITATGE/sol_licitud_model_2.doc 
degudament complimentada hauran d´adjuntar la següent documentació:
{.d}1) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/passaport del/la sol·licitant i de TOTS els membres de la U.C.


-2) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas que el/la sol·licitant de la subvenció que visqui a l´habitatge sigui el cònjuge del titular contractual, haurà d´acreditar el dret d´ús sobre l´habitatge aportant la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.


-3)Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de tots els rebuts de lloguer corresponents a l´any 2009 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o quan no es disposi dels rebuts, altres documents amb què s´acrediti que s´està al corrent de pagament.


-4) “Certificat de Convivència” o “Volant d´empadronament” que acrediti el domicili d´empadronament de la persona sol·licitant i de les persones que conviuen a l´Habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.


-5) Informe de la vida laboral del/la sol·licitant i cadascun dels membres que formes la U.C en edat laboral. (Els sol·licitants jubilats i les persones que ens aportin tota la Declaració de la Renda 07 no han de dur aquest document)


-6) Justificant d´ingressos del/la sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la U.C en edat laboral. Al full de documentació que cal adjuntar de la sol·licitud MODEL 2 posa que “no caldrà que aportin la declaració de l´impost sobre la renda de els persones físiques/certificat tributari quan els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds tinguin el consentiment previ de totes les persones de la U.C per obtenir-lo per via telemàtica”. Aconsellem que tot i que posi que l´Oficina d´habitatge del CCM pot demanar les dades tributàries, degut al gran nombre d´errors que tenia l´Agència Tributària (AT) l´any anterior, els sol·licitants que tinguin la declaració de renda 2007 feta, ens l´aportin juntament amb l´autorització de l´agència tributària signada per tots els membres de la U.C. majors de 18 anys.

En el cas de no tenir declaració de la renda 2007 la U.C pot demostrar els ingressos mitjançant:
a) El Certificat d´imputacions de cadascuna de les persones de la UC en edat laboral.

De forma excepcional, en aquelles situacions especials en les quals no es puguin justificar ingressos, cal aportar:
b) {h}Declaració responsable d´ingressos percebuts per sol·licitants d´ajuts per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d´exclusió social per motius residencials
.


-7)  
Full de transferència bancària segons model normalitzat, a nom del/la sol·licitant i segellat pel banc.


-8)  
Declaracions responsables dels sol·licitants d´ajuts per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d´exclusió social per motius residencials segons model normalitzat per la Secretaria d´Habitatge degudament complimentada i signada.


-9) Certificat de reconeixement del grau de disminució emès per l´ICASS, si cal.{.d}


Terminis
La data de lliurament de les sol·licitud és fins el 30 de juny de 2009 al Consell Comarcal del Maresme (CCM).