Anunci de licitació de la prestació de diverses rutes del Servei de Transport Adaptat “porta a porta”


 
Anunci de licitació
– 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques per a l’adjudicació, mitjançant el procediment obert per concurs, modalitat concessió, de la prestació de diferents rutes del Servei de Transport Adaptat “Porta a Porta”
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Relació de documentació a aportar
– 
ANNEX I . Document Excel.
– 
ANNEX II. Models de documents . Document Excel.
– 
Quadre Model 5 . Document Excel El termini de presentació d’ofertes finalitza el 6 de febrer de 2006