Aprovació de l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat del contracte Pla Estratègic de desenvolupament econòmic al Maresme

CPP 120313 Programa de suport i acompanyament a la Planificació Estratègica del Maresme

ESTAT:
Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

DATES I TERMINIS:
10 dies naturals a partir del 14 de març . Últim dia 25 de març de 2013

DOCUMENTS: