Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme


Havent estat sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la inserció d´edictes al BOP núm. 314 de 31 de desembre de 2004 i al DOGC núm. 4295 de 5 de gener de 2005 i havent estat informat favorablement en el Consell d´Alcaldes celebrat en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2004, es fa públic que, d´acord amb allò previst a l´article 29.3 del DL 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´organització comarcal de Catalunya, en la sessió plenària ordinària de data 15 de març de 2005 s´ha aprovat el Programa d´Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme  
Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme