Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2005-2006


 
Edicte
– 
Bases de la convocatòria
– 
Model 1: Imprès de sol·licitud d’Ajut Individual de Menjador
– 
Model 2: Criteris d’Avaluació
– 
Model 3: Declaració d’Ingressos de la Unitat Familiar
– 
Model 4: Valoració d’indicadors de risc social i alt risc social a realitzar pels professionals de l’Atenció Social Primària
– 
Model 5: Llistat d’Infants en situació de risc social
– 
Model 6: Llistat d’Infants
– 
Model 7: Sol·licitud de Reclamacions
– 
Model 8: Justificació de la Utilització del servei de menjador per part dels alumnes amb ajut concedit
– 
Model 9: AIMS 2005/2006 per a l’Ajuntament
– 
Model 10: Document de valoració de risc social per a la puntuació en la convocatòria d’AIMS 2005/2006 a realitzar pels professionals de Treball Social dels EAP del Maresme