Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per al curs 2004-2005

En la sessió plenària de 16 de març de 2004 s’han aprovat inicialment les bases reguladores i els seus annexos de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per al curs 2004/2005, així com la convocatòria, simultània, de la concessió d’aquests ajuts per al curs 2004-2005. Les bases se sotmeten a exposició pública de vint dies mitjançant la publicació d’un edicte al BOP  
Edicte
– 
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2004/2005. Beques de menjador
– 
Imprès de sol·licitud d’Ajut Individual de Menjador
– 
Criteris d’Avaluació
– 
Declaració d’ingressos de la unitat familiar
– 
Document per a la valoració d´ indicadors de risc social i alt risc social per a la puntuació en la convocatòria d´AIMS del curs 2004/2005 a realitzar pels professionals de l´Atenció Social Primària
– 
Llistat d’infants en situació de risc
– 
Quadre de dades (format excel)
– 
Sol·licitud de reclamacions
– 
Justificació de la utilització del servei de menjador per part dels alumnes amb ajut concedit
– 
Dades bancàries