Aprovació inicial del “Projecte reformat de modificació d´un tram de canonada d´abastament d´aigua potable en alta del Maresme Nord, afectada per les obres de construcció d´una rotonda a la NII al PK 667.20 (Riera Capaspre) del T.M. de Calella”