Argentona: ordre del dia del Ple (1/03/2002

PLE CORPORATIU
=================


Sessió ordinària – 1ª convocatòria

Data: 1 de març de 2002 – Hora: 20,-


ORDRE DEL DIA

1. ALCALDIA

1.1. Acta anterior
1.2. Donar compte Decrets d’Alcaldia.
1.3. Ratificació acords Comissió de Govern
1.4. Declaració de compatibilitat d’activitats privades de treballador municipal
1.5. Permuta dels terrenys de la Font Picant

2. HISENDA

2.1. Rectificació d’errada material Ordenança Fiscal núm. 25
2.2. Reconeixement de crèdits d’exercicis anteriors

3. URBANISME I OBRES PRIVADES

3.1. Aprovació conveni cessió gratuïta de l’ús d’un terreny procedent de l’antic traçat de la C-1415
3.2. Modificació Puntual del Pla General de Reordenació de Can Doro, Nova Plaça de l’Ajuntament.
3.3. Modificació Puntual del Pla General de Reordenació de l’illa de la Velcro, Nova Plaça, Mercat i Centre Cívic.

4. SANITAT, SERVEIS SOCIALS I SOLIDARITAT

4.1. Conveni amb la Creu Roja.

5. CULTURA I FESTES

5.1. Nomenament d’un vocal de la Junta de Govern del Patronat del Museu del Càntir.
6. MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS

6.1. Mocions conjuntes del Grup Municipal l’Entesa. Entesa per Argentona
i del Grup Municipal Socialista

6.1.1. Moció relativa al suport al setmanari “El Triangle”

7. INTERPEL.LACIONS

7.1. Grup Municipal Convergència i Unió

7.1.1. Interpel·lació relativa a La Sala Argentona
7.1.2. Interpel·lació relativa a l’avinguda i passatge Ferraters
7.1.3. Interpel·lació relativa a l’arranjament de carrers i voreres.

8. PROPOSTES URGENTS

9. PRECS I PREGUNTES

-o-o-o-o-o-o-o-o-