ARTESANIA: Subvenció en transformació digital i per obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

S’entenen per empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014.
S’exclouen majoristes i fabricants que no fan venta al detall i l’artesania alimentària.
Descripció:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de l’artesania, per a potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital, internacionalització, i comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotantla d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció sostenible

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 7. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana:

– Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.

– Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.

– Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, anàlisi i implementació d’actuacions per potenciar la producció sostenible, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

Inversió mínima de 1.000 euros.
Se subvencionarà fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

El procediment de concessió és per concurrència competitiva i s’han d’obtenir un mínim de 40 punts (màxim 100 punts).Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat