Assistència tècnica, econòmica i jurídica als ajuntaments

Prestació d’assistència i cooperació als municipis de la comarca que ho sol·licitin en matèria d’assistència tècnica, obres i serveis. Aquesta prestació es realitza mitjançant els serveis tècnics propis del Consell Comarcal del Maresme

Qui pot utilitzar el servei

Tots els municipis de la comarca del Maresme

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Per tal de gaudir del servei cal fer arribar escrit formal per mitjans electrònics ( Plataforma EaCat) adreçat al President del Consell Comarcal

Cost per al destinatari

A determinar en funció de les necessitats requerides pels ajuntaments

Forma de liquidació: Formalització i tramitació de la liquidació pels serveis prestats mitjançant conveni de col·laboració

Aportació econòmica: En funció de les característiques de la sol·licitud demandada per l’ ajuntament i de la disponibilitat dels recursos tècnics del Consell

Finançament del servei

Contraprestació econòmica