Avaluació i seguiment del Protocol Comarcal d’Infància en Risc del Maresme
AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROTOCOL COMARCAL D’INFÀNCIA EN RISC AL MARESMEEls membres de la Plataforma comarcal es reuneixen com a mínim dues vegades a l’any amb l’objectiu d’avaluar el funcionament del protocol i proposar accions a la XIAF per millorar el seu funcionament i per pal·liar les necessitats que es detectin des de l’observatori.


Les seves funcions específiques són:
  • Analitzar les dificultats sorgides quan s’activen els circuits del protocol

  • Fer els informes corresponents proposant les millores pertinents

  • Demanar la informació necessària per poder completar la diagnosi comarcal als diferents serveis.

  • Determinar les necessitats de formació de la xarxa i organitzar-les.

  • Establir comissions de treball per diferents temes relacionats amb infància en risc.
OBSERVATORIL’Observatori té una funció diagnòstica i informativa que permet conèixer amb un determinat nivell de seguretat quina és la situació de la infància a la comarca del Maresme.


Des de l’Observatori, es recullen les dades dels indicadors comarcal que serveixen per diagnosticar la situació de l’atenció a la infància en risc a la comarca del maresme i planificar les accions dirigides a compensar les situacions més problemàtiques.


Les seves funcions específiques consisteixen en:  • Establir els indicadors que es considerin més adequats

  • Establir com han de recollir les dades els diferents serveis i com les han de comunicar

  • Fer el tractament estadístic de les dades

  • Actualitzar aquesta informació regularment a la pàgina web del protocol.

  • Proposar actuacions de millora de la plataforma comarcal.