Servei d’atenció a les persones grans i/o amb dependència

Aquest Servei dóna suport directe als EDAS amb un equip de professionals, treballadors/es experts en el desplegament de la Llei de Dependència. Son usuaris d’aquest servei els serveis socials dels ajuntaments, els centres residencials de gent gran i altres serveis especialitzats.

Continuar llegint

El Servei realitza les següents tasques:

 • Validació, verificació, realització, tramitació i seguiment de PIAS (plans individuals d’atenció)
 • Formació, assessorament i treball coordinat amb els EBAS de la comarca
 • Resolució d’incidències
 • Participació en el grup motor d’elaboració del protocol d’abordatge del maltractament de gent gran
 • Seguiment de la implantació del protocol de seguiment de PIA
 • Informació, assessorament i orientació a les persones dependents i als seus familiars
 • Informació, assessorament i coordinació amb els/les treballadores socials de les residències de gent gran i altres serveis especialitzats
 • Informació, assessorament i coordinació amb els/les Treballadores dels EBAS
 • Seguiment del Programa informàtic de gestió d’expedients JAVAJAN
 • Tramesa i control de sol·licituds, acords PIA signats, documentació complementària i incidències entre l’àrea bàsica i el Departament de Benestar Social i Família

CARTERA DE SERVEIS:

 1. GENT GRAN
 2. PERSONES AMB GRAU DE DEPENDÈNCIA
 3. MALTRACTAMENT A LA GENT GRAN

DRETS DELS USUARIS:

GENT GRAN: Tenir atenció presencial d’un/a professional gestor/a de dependència que presti  atenció especialitzada a les demandes d’atenció a la dependència: informant, assessorant, elaborant i fent seguiment dels PIAs amb els tràmits burocràtics corresponents.

PERSONES AMB DEPENDÈNCIA: Rebre un servei de qualitat

MALATRACTAMENT A LA GENT GRAN: Rebre la informació necessària per elaborar els Plans Individuals d’Atenció (PIA). Rebre assessorament sobre el desplegament de la llei de dependència.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Origen de la competència:

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència ; Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Normativa reguladora específica:

Suport tècnic especialitzat en l’elaboració dels PIAs (pla individual d’atenció)

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament (menor de 20.000hab)  per a la prestació del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis Socials Bàsics

Guia territorial d’intervenció en el maltractament a les persones grans I FORMACIÓ ALS PROFESSIONALS DEL SECTOR DE LA GENT GRAN / Convocatòria de subvencions als ajuntaments per cobrir places de residencia urgent i temporal per a persones grans

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament  per a la prestació del suport tècnic en l’atenció a la dependència als Serveis Socials Bàsics

Referent comunitari

Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col•laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis (CP)

Responsable tècnica: Teresa FernándezResponsable política: Meritxell Romero
Àrea orgànica: Equitat i Acció Social
CONTACTE:
TEL: 93 741 16 10 A/e: teresa.fernandez@ccmaresme.cat
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00h a 15:00h
dimarts de 9:00h a 14:30h i de 16:30h a 19.00h

LÍNIES DE SERVEI:

DOCUMENTS: